Jaarstukken 2018

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden vrije tekst

Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

LASTEN

Overhead

-40.217

-40.494

-37.210

-3.283

Samenkracht en burgerparticipatie

-14.033

-14.123

-13.909

-214

Inkomensregelingen

-64.656

-64.656

-64.983

327

Ge-escaleerde zorg 18-

-15.172

-15.582

-17.545

1.963

Milieubeheer

-4.770

-4.787

-5.412

625

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.427

-10.427

-10.687

260

Mutaties reserves

-14.573

-43.040

-42.940

-100

Verkeer en vervoer

-18.631

-18.431

-11.094

-7.337

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-12.073

-14.068

-10.315

-3.754

Parkeren

-3.116

-3.116

-2.502

-613

Ruimtelijke ordening

-2.706

-3.100

-2.567

-534

Economische ontwikkeling

-1.335

-1.335

-1.371

36

Overige baten en lasten

-585

-757

-35

-723

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-15.086

-15.452

-14.620

-832

Sportbeleid en activering

-3.091

-3.126

-2.631

-495

Sportaccommodaties

-8.485

-8.547

-7.714

-833

Maatwerkdienstverlening 18+

-20.033

-20.634

-20.147

-487

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

OZB niet-woningen

-850

-850

-868

19

OZB woningen

-993

-993

-1.077

84

Bestuur

-6.150

-6.378

-7.613

1.235

Crisisbeheersing en brandweer

-9.398

-9.398

-9.360

-38

Maatwerkvoorziening (WMO)

-7.944

-7.574

-7.271

-303

Wonen en bouwen

-5.843

-5.843

-7.320

1.478

Openbare orde en veiligheid

-2.490

-2.510

-2.823

313

Arbeidsparticipatie

-5.752

-5.301

-4.376

-926

Wijkteams

-13.285

-13.723

-13.806

83

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.303

-1.303

-1.306

3

Openbaar basisonderwijs

-2.123

-2.123

-1.573

-550

Begeleide participatie

-23.933

-23.795

-23.973

178

Afval

-11.708

-11.708

-10.583

-1.125

Volksgezondheid

-6.435

-7.378

-6.809

-568

Economische havens en waterwegen

-913

-913

-880

-33

Onderwijshuisvesting

-13.537

-13.813

-12.167

-1.646

Media

-4.124

-4.124

-4.107

-17

Musea

-4.872

-4.887

-5.196

309

Ge-escaleerde zorg 18+

-41.774

-40.122

-41.942

1.820

Burgerzaken

-5.103

-5.103

-5.479

376

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.571

-1.302

-3.361

2.059

Begraafplaatsen en crematoria

-4.149

-4.149

-4.411

263

Maatwerkdienstverlening 18-

-16.601

-19.038

-27.371

8.333

Riolering

-9.027

-9.027

-3.509

-5.518

Openbaar vervoer

-510

-510

-659

148

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-27.539

-21.503

-14.726

-6.777

Belastingen overig

0

0

-9

9

Parkeerbelasting

0

0

0

0

Treasury

-3.176

-3.291

-5.424

2.134

Cultureel erfgoed

-304

-304

-309

5

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

-11.943

-29.880

17.937

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

-28.665

28.665

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

-67

67

TOTAAL LASTEN

-480.396

-520.579

-552.603

32.024

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

BATEN

Overhead

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

455

455

471

-16

Inkomensregelingen

49.956

49.956

50.143

-187

Ge-escaleerde zorg 18-

0

0

147

-147

Milieubeheer

38

38

68

-30

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.631

5.631

6.454

-823

Mutaties reserves

16.786

51.016

47.629

3.387

Verkeer en vervoer

1.600

1.600

3.988

-2.388

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

0

175

-175

Parkeren

289

287

456

-169

Ruimtelijke ordening

82

82

523

-442

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

Overige baten en lasten

581

581

368

213

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.044

4.078

3.981

97

Sportbeleid en activering

0

0

5

-5

Sportaccommodaties

356

340

4.571

-4.231

Maatwerkdienstverlening 18+

990

990

1.213

-223

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

267.204

267.204

274.188

-6.984

OZB niet-woningen

19.337

19.337

19.502

-165

OZB woningen

23.110

23.110

23.007

103

Bestuur

494

494

582

-88

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

10

-10

Maatwerkvoorziening (WMO)

857

857

624

232

Wonen en bouwen

3.808

3.808

6.184

-2.376

Openbare orde en veiligheid

1.287

1.287

1.164

123

Arbeidsparticipatie

746

746

997

-251

Wijkteams

0

0

14

-14

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

493

493

412

81

Openbaar basisonderwijs

0

0

2

-2

Begeleide participatie

0

0

37

-37

Afval

16.643

16.643

16.698

-55

Volksgezondheid

190

190

70

120

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

1.613

1.415

1.888

-473

Media

0

0

0

0

Musea

176

176

209

-33

Ge-escaleerde zorg 18+

1.747

1.747

2.070

-323

Burgerzaken

2.406

2.406

3.120

-714

Beheer overige gebouwen en gronden

1.177

1.357

3.624

-2.267

Begraafplaatsen en crematoria

5.024

5.024

5.134

-110

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

9

-9

Riolering

12.825

12.825

13.064

-238

Openbaar vervoer

58

58

112

-54

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

27.488

21.503

15.018

6.485

Belastingen overig

3.516

3.516

3.521

-5

Parkeerbelasting

2.695

2.697

2.891

-194

Treasury

6.695

6.809

6.776

33

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

11.823

31.481

-19.658

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

480.396

520.579

552.603

-32.024

ga terug