Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Inleiding

Wij willen een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat. In de stad streven wij naar een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.
Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod is daarbij van belang. Ook werken wij aan de identiteit van Amersfoort.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-46.066
-52.601
-64.661
-12.060
Totale baten
34.721
40.559
61.000
20.441
Toevoegingen aan reserves
0
-440
-440
0
Ontrekkingen aan reserves
0
1.683
1.683
0

€ -64.660.855

13,4 %

ga terug