Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Inleiding

Wij willen een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat. In de stad streven wij naar een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.
Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod is daarbij van belang. Ook werken wij aan de identiteit van Amersfoort.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Programma
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
46.066
52.601
64.661
-12.060
Totaal baten
-34.721
-40.559
-61.000
20.441
Toevoeging aan reserve
0
440
440
0
Onttrekking aan reserve
0
-1.683
-1.683
0

€ 64.660.855

13,4 %

ga terug