Jaarstukken 2018

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

 • AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

 • Agile

Softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand

 • APP

Amersfoort Plasticdieetapp Pilot

 • APV

Algemene Plaatselijke Verordening

 • ASF

Amersfoortse Sportfederatie

 • AV

Amersfoort Vernieuwt

 • AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht

 • AWN

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

 • BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • BHV   

Bedrijfshulpverlening

 • B&W

Burgemeester en wethouders

 • BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

 • Bbz-starters

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • BCF

BTW Compensatiefonds

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BSG

Bestaand Stedelijk Gebied

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH   

Basisvoorziening Handhaving

 • BZ

Burgerzaken

 • BZK   

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

 • CAK

Betekenisloze afkorting. Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstan-
dig bestuursorgaan (ZBO), belast met de uitvoering van wettelijke
taken in het domein van zorg en welzijn

 • CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • Circulaire economie

Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert

 • CNME

Centrum voor Natuur- en milieu educatie

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • CROW   

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

 • DDC   

Doordecentralisatie

 • DMS

Document Management System,een documenten beheer systeem

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DVO

Dienstverleningsovereenkomst

 • DZW

Digitaal zaakgericht werken

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • EBU

Economic Board Utrecht, het samenwerkingsverband van het
Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen

 • EED

Ernstig Enkelvoudige Dyslexie

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

 • ESF

Europees Sociaal Fonds

 • FGM

Federatie Grote Monumentengemeenten

 • Wet FIDO

Wet financiering decentrale overheden

 • Fte

fulltime-equivalent/ werktijdfactor

 • GGD-rU

Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht

 • GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

 • GIDS

Gezond in de Stad

 • GR

Gemeenschappelijke regeling

 • (H)OV

(Hoogwaardig) openbaar vervoer

 • ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

 • IHP

Integraal Huisvestingsplan

 • IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers

 • ITD

IT Dienstverlening en advies

 • ITDA

Interne dienstverlening en advies

 • JGZ

Jeugdgezondheidszorg

 • JIT

Jeugd Interventie Teams

 • KATA

De verbeter-kata is een bewezen effectieve manier van denken en doen om uitdagingen te realiseren

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KWh

Kilowattuur

 • Lexnova

Advies- en (markt)onderzoek

 • LoRa

Long range, een wide-area netwerk (wan)

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MFA

Multifunctionele accomodaties

 • MKB

Midden-en Kleinbedrijf

 • MOA

Museum Oud Amelisweerd

 • MWh

Megawattuur

 • NEF

Nationaal Energiebespaarfonds

 • NGE

Niet Gesprongen Explosieven

 • NIA

Nederlands Investerings Agentschap

 • NIEGG

Niet in exploitatie genomen (bouw)grond

 • NRF

Stichting Nationaal RestauratieFonds

 • NS

Nederlandse Spoorwegen

 • NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • o/g

opgenomen gelden

 • OM

Openbaar Ministerie

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • OV

Openbaar vervoer

 • OZB

Onroerend zaakbelasting

 • P&C

Planning en Control

 • PGB

Persoonsgebonden Budget

 • PIB

Privacy & Informatiebeveiliging

 • PO

Primair onderwijs

 • PPS-en

Publiek Private Samenwerkings- projecten

 • RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/ monumenten

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de
stad in Nederland

 • RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve stedelijke voorzieningen

 • RUD

Regionale uitvoeringsdienst

 • RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving

 • SBG

Service Bureau Gemeenten

 • SBO

Speciaal Basis Onderwijs

 • SD

Sociaal domein

 • STAMU

Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht

 • SUWI

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 • SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

 • SW

Sociale werkvoorziening

 • SWA

Stichting Wijkteams Amersfoort

 • TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
Onderzoek

 • UPJO

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020

 • UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de
bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro)

 • VN

Verenigde Naties

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • VSV

Voortijdig schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving

 • VVE

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

 • Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • WAR

Voormalig fabrieksterrein Warner Jenkinson

 • Wet HOF

Wet Houdbare Overheids Financiën

 • Wet VTH

Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • WEW

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

 • WKO

Warmte- en Koudeopslag

 • Wlz

Wet langdurige zorg

 • WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • WOZ

Waardering onroerende zaken

 • Wp

Watt piekvermogen

 • WSP

Werkgeversservicepunt

 • Wsw

Wet sociale werkvoorziening

 • WW

Werkloosheidswet

 • ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ga terug