Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Inleiding

We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. Samen met bewoners werken we aan de uitdagingen en opgaven waar we al gemeente voor staan. Voor het stadsbestuur is niet enkel een sturende maar ook uitnodigende rol weggelegd. Het college en de gemeenteraad werken samen aan vernieuwde manieren waarop raad en inwoners invloed hebben op politieke besluitvorming, ook in de regio. Het college heeft een rol in het stimuleren van verbindingen en dialoog tussen verschillende en soms tegengestelde belangen.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-10.999
-11.226
-12.844
-1.618
Totale baten
2.900
2.900
3.640
740

€ -12.844.434

2,7 %

ga terug