Jaarstukken 2018

Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2018 gemeente Amersfoort

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 is € 189.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.
Foutherstel WNT bezoldiging 2017
De WNT bezoldiging van H.B.P. Elbers is voor een bedrag van € 11.136 te laag verantwoord en de WNT bezoldiging van E. Lans is voor een bedrag van € 1.520 te laag verantwoord. De fout in de bezoldiging van H.B.P. Elbers kwalificeert als een fout op grond van artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT en dient gecorrigeerd te worden. De fout in de bezoldiging van E. Lans voldoet niet aan artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT, echter deze wordt vrijwillig gecorrigeerd. De fouten leiden niet tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling.
In de definitieve jaarrekening 2017 is een bedrag van € 59 opgenomen bij de beloningen betaalbaar op termijn van mw. H.B.P. Elbers. Dit bedrag was onjuist gepresenteerd onder de beloningen betaalbaar op termijn en is in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers 2017) opgenomen onder de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen. Daarnaast is voorgaand jaar de pensioenpremie van mw. H.B.P. Elbers niet opgenomen onder de beloningen betaalbaar op termijn van € 14.014,44. Deze is in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers 2017) alsnog opgenomen. De € 14.014,44 wordt als volgt opgebouwd:
Premie OP/NP   € 13.570,08   
Premie IP-AP   € 0,00   
Premie AP   € 444,36   
WGA-premie   € 0,00   
Totaal      € 14.014,44   
Verder was tot de bezoldiging in de jaarrekening 2017 van mw. H.B.P. Elbers ten onrechte de garantietoelage van € 3.000 gerekend, conform artikel 2 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT. De garantietoelage was aangewezen als eindheffingsbestanddeel zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 (werkkostenregeling) en behoort daarmee niet tot de bezoldiging WNT. Dit is in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers 2017) gecorrigeerd.
Ook hebben mw. H.B.P. Elbers en mw. E. Lans een deel van het IKB-budget in 2017 uitgeruild voor een netto vergoeding voor woon-werkverkeer van € 3.700,08 respectievelijk € 195,12. In de jaarrekening 2017 is dit niet meegenomen. Het uitgeruilde deel van het IKB-budget is als negatief bedrag bij de berekening van de bezoldiging van mw. H.B.P. Elbers respectievelijk mw. E. Lans meegenomen in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers).
Ten slotte was bij de jaarrekening 2017 de post “VUT fonds” ten onrechte niet meegerekend tot de bezoldiging van beide topfunctionarissen. In de jaarrekening 2018 (vergelijke cijfers 2017) is dit aangepast, € 3.819,60 voor mw. H.B.P. Elbers respectievelijk € 1.715,40 voor mw. E. Lans.

bedragen x € 1

H.B.P. Elbers

E. Lans

Functiegegevens

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking

[ja]

[ja]

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

144.220

93.251

Beloningen betaalbaar op termijn

19.064

15.347

Subtotaal

163.284

108.598

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

163.284

108.598

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

bedragen x € 1

H.B.P. Elbers

E. Lans

Functiegegevens

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

[01/01] – [31/12]

[01/04] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking

[ja]

[ja]

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

149.542

67.582

Beloningen betaalbaar op termijn

17.835

10.345

Subtotaal

167.377

77.927

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

136.370

Totale bezoldiging

167.377

77.927

ga terug