Jaarstukken 2018

Begrotingsrechtmatigheid

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-10.999

-11.226

-12.844

-1.618

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-16.187

-16.207

-16.901

-694

04 SOCIAAL DOMEIN

-228.197

-233.976

-243.820

-9.845

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-46.066

-53.041

-65.101

-12.060

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-12.698

-24.503

-26.448

-1.945

TOTAAL LASTEN

-314.147

-338.952

-365.114

-26.162

Toelichting per programma

Programma Bestuur en Dienstverlening

De overschrijding op het programma heeft de volgende drie belangrijkste oorzaken.
1.(€ 941) Zoals in de zomerrapportage gemeld zijn de loonkosten voor het college in 2018 € 125.000 hoger, als gevolg van het uitbreiden van het aantal wethouders in het college. In de begroting 2019 en verder is rekening gehouden met deze hogere kosten. Daarnaast is de overschrijding in 2018 voor € 800.000 veroorzaakt door een extra storting in de voorziening pensioenen (oud) wethouders. Dit heeft te maken met het aantreden van nieuwe wethouders (na de gemeenteraadsverkiezingen in maart), de waardeovername van door hen elders opgebouwde pensioenen en de lage rekenrente.
2.(€ 370) Daarnaast heeft de VNG in 2017 besloten de kosten ad € 370.000 voor gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke activiteiten niet meer uit het gemeentefonds te bekostigen maar direct bij alle gemeenten in rekening te brengen. In 2018 waren de VNG-uitgaven echter hoger dan de stijging van het gemeentefonds ad € 191.000 in datzelfde jaar. Het incidenteel tekort bedraagt € 179.000.
3.(€410) Een hogere afdracht van Rijksleges ( € 410.000) door meer verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen dan begroot. De extra betaalde Rijksleges worden weer gedekt door extra opbrengsten.

Programma Veiligheid en Handhaving
De overschrijding op het programma wordt veroorzaakt door het feit dat het nodig was om extra capaciteit in te huren, waarmee alle (extra) aanvragen voor vergunningen tijdig konden worden afgehandeld. Deze extra capaciteit kon worden gedekt door de extra legesinkomsten ad €1.411.000 die voor deze vergunningen zijn binnengekomen.
Programma Sociaal domein
Het programma laat een overschrijding zien van € 9.845.000. Deze overschrijding wordt voor € 7.407.000 gecompenseerd door inkomsten van het rijk en onttrekkingen uit reserves die elders in de begroting staan. De resterende overschrijding wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning en is bij de zomerrapportage aan de raad gemeld.
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
De overschrijding in deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling heeft betrekking op een bijdrage per woning aan de Alliantie. Dit is gedaan voor het woonrijp maken van een drietal Amersfoort Vernieuwt projecten (in totaal € 1.500.000). Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de reserve sociale woningbouw, onttrekking vindt plaats op basis van realisatie (conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2017-2020, zijn de voor Amersfoort Vernieuwt beschikbare middelen, toegevoegd aan de reserve Sociale Woningbouw).
De overschrijding in deelprogramma Grondexploitaties wordt voor circa € 9.000.000 veroorzaakt door onder andere in het realiseren van tussentijdse winsten, mutaties op de verliesvoorzieningen en het vaststellen van nieuwe grondexploitaties in 2018 welke niet in de begroting waren opgenomen.
Daarnaast is in deelprogramma Vastgoed geen budget opgenomen voor planontwikkelingskosten voor het strategisch vastgoed en hebben er diverse voorraadmutaties plaats gevonden. DIt levert samen een overschrijding van circa € 3.200.000 miljoen op. Met betrekking tot de gerealiseerde planontwikkelingskosten van € 1.082.000 is in de reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) voor 2018 rekening is gehouden met € 1.250.000 aan planontwikkelingskosten.
Programma Financiën en Belastingen
Het achterblijven van investeringen leidt tot een nadeel in de doorberekende rente. Daarnaast is het rentepercentage lager dan begroot door fasering van de investeringen. Het BBV schrijft voor dat bij een grote afwijking het rentepercentage herberekend moet worden. Dit leidt tot een daling van het rentepercentage en dientengevolge hogere last (en daarmee een overschrijding) in programma 12.

Naam investering

Investerings-krediet

Realisatie

Afwijking

De Vosheuvel 1e inrichting opl/meub

0

-291

291

Investering riolering 2018

0

-5.142

-5.142

Toelichting per investeringskrediet

Het krediet voor de inrichting speelzaal, gymzaal en 1e inrichting van de Vosheuvel stond geraamd voor januari 2019. Omdat de bouw voorspoedig verliep was de noodzaak om de kosten voor inrichting al in 2018 te maken.

Bij de jaarrekening 2018 zijn investeringen riolering opgenomen onder de materiële vaste activa ( economisch nut) in lijn met de notitie riolering van de commissie BBV. Deze investeringen waren in de begroting 2018 nog niet opgenomen als zijnde investeringen, maar werden als lasten gedekt uit de voorziening groot onderhoud openbare ruimte riool.

ga terug