Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Inleiding

Wij willen veilige, groene en leefbare wijken. In samenspraak met inwoners en organisaties waarborgen wij de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Wij streven naar een optimaal en duurzaam beheer, waarbij wij burgerinitiatieven stimuleren die op een innovatieve en duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte. Per saldo is op dit programma een positief financieel saldo gerealiseerd van € 11,7 miljoen. Deze wordt in onderstaande analyse nader toegelicht.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Programma
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
54.222
55.477
46.554
8.923
Totaal baten
-7.659
-7.659
-10.469
2.810
Toevoeging aan reserve
885
9.182
9.082
100
Onttrekking aan reserve
-763
-2.270
-2.270
0

€ 46.554.251

9,7 %

ga terug