Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

9.023

2.810

1 STEDELIJK BEHEER

8.430

2.765

2 MILIEU

493

45

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

100

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 STEDELIJK BEHEER

01. Voor het verwijderen van stobben en planten van bomen was in 2018 € 1.200.000 beschikbaar. Door de omvang van dit budget werd een aanbestedingsprocedure noodzakelijk. Die heeft plaatsgevonden, maar zorgde wel voor vertraging. Een bedrag van € 858.000 is nog niet besteed aan het verwijderen van stobben en het herplanten van de bomen. Zie ook RIB 2018-55. Bij de zomerrapportage werd er ingeschat dat een bedrag van € 1.000.000 niet zou zijn besteed. Voor het bedrag van € 858.000 wordt een overhevelnigsvoorstel gedaan.

858

I

02. Voor de aanleg van het Beekdal was in 2018 € 3.337.000 beschikbaar. De sloop van het oude Elisabeth ziekenhuis is inmiddels wel gestart maar de aanleg van het park moet nog beginnen waardoor er in 2018 nog geen beroep werd gedaan op dit budget. Bij de zomerrapportage werd ingeschat dat er ca. € 3.000.000 onbenut zou blijven.
De activiteiten worden doorgezet in 2019. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen.

3.337

I

03. De oude "voorziening voor de openbare ruimte" is eind 2018 opgeheven. Uit deze voorziening werden vervangingskosten voor de openbare verlichting, wegen, baggerwerkzaamheden en groen gedekt.
Eind 2018 bedroeg het saldo nog € 2.433.000.
Om de geplande werkzaamheden toch uit te kunnen voeren en af te ronden wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2019.

2.433

I

04. Door de vertraging in projecten; zoals Kruiskamp (het gevolg van intensievere participatie en vertraging in K&L-werkzaamheden) en Berg 7 en Prins Frederiklaan: (Gebrek aan capaciteit) en daarnaast de extreme  droogte (losliggende tegels) van dit jaar was er aanzienlijk meer inspanning nodig om onze wegen, fietspaden en stoepen veilig te houden. Er werd vanuit noodzaak geopereerd en ingegrepen. Dit kon niet worden opgevangen binnen de bestaande onderhoudsbudgetten waardoor er een overschrijding ontstond van ca. € 200.000. Dit is reeds bij zomerrapportage gemeld.

-200

I

05. Door het wegvallen van de verhuur van analoge billboards zijn de inkomsten uit reclame-activiteiten teruggelopen. Deze inkomsten, zijn niet meer te realiseren. Er wordt nog onderzocht of er alternatieve inkomstenbronnen mogelijk zijn. Bij de zomerrapportage gingen we uit van een bedrag van € 270.000. Het nadeel komt uit op € 320.000.

-320

I

06. Zoals gemeld in de zomerrapportage is er forse schade ontstaan door de storm op 3 januari en de zeer zware storm op 18 januari aan bomen en moesten er kosten worden gemaakt om omgewaaide bomen te verwijderen. De gemeente is hier niet voor verzekerd. De schade bedroeg € 300.000.

-300

I

07. Voor de inzet van Amfors bij het wijkonderhoud wordt jaarlijks ook een beroep gedaan op het participatiebudget.
In 2017 was dat nog een bedrag van € 540.000. In 2018 is dat afgebouwd naar een bedrag van € 230.000. In verband met het uitgebreid onderzoek dat daaraan ten grondslag lag werd dit niet eerder dan het najaar bekend. Bijsturing aan de lastenkant was daardoor nog maar beperkt mogelijk waardoor er een nadeel is ontstaan van € 260.000. Om overschrijdingen in 2019 en volgende jaren te voorkomen zijn er nu meerjarige afspraken gemaakt over de inzet van Amfors en de bijdrage die daarbij vanuit het participatiebudget wordt gedaan.

-260

I

08. Uit efficiency overwegingen zijn er in 2017 en 2018  rioleringswerkzaamheden uitgevoerd samen met buurgemeenten.
De eindafrekening resulteert in een eenmalig voordeel van € 172.000.

172

I

09. De afwikkeling van enkele onderhanden werken projecten zorgde voor een nadeel van € 70.000.

-70

I

10. Er is voor een bedrag van € 120.000 aan speelvoorzieningen gerealiseerd waarvoor bijdragen werden ontvangen vanuit de wijkverenigingen of schoolbesturen.

120

I

11. De kosten van bovengenoemde werkzaamheden aan speelvoorzieningen bedroegen € 120.000.

-120

I

12. Er is voor een bedrag van € 200.000 aan extra straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd. Hier staan lasten tegenover.

200

I

13. Er is voor een bedrag van € 200.000 aan extra straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd. Hier staan baten tegenover.

-200

I

14. CBA:
Conform de zomerrapportage zijn door het uitvoeren van meer werkzaamheden in eigen beheer en ziekteverzuim extra externe personeel ingehuurd. Dit leidde tot een overschrijding van de lasten van € 174.000.

-174

I

15. CBA:
Beheer en onderhoud begraafplaatsen:
In de zomerrapportage meldden wij op beheer en onderhoud begraafplaatsen een nadeel van € 100.000.  Door extra onderhoudswerkzaamheden, stormschade, aanschaf transporter en een hogere dotatie aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven CBA is het nadeel gestegen tot € 158.000.
Vanwege dit negatieve resultaat heeft de geraamde storting van € 100.165 in de reserve Groot Onderhoud niet plaatsgevonden.
Het resultaat van het CBA (exploitatie en bedrijfsvoering) wordt verrekend met de bedrijfseserve van het CBA.

-158

I

16. CBA:
In de zomerrapportage werd gemeld dat door een toename van plechtigheden door het gebruik van de koffiekamers en rouwkamers  meer omzet gerealiseerd zou worden, namelijk € 200.000. Echter de gerealiseerde extra omzet is lager dan toen werd gemeld namelijk € 109.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder crematies dan verwacht.

109

I

17. Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de onderhoudsvoorziening groot onderhoud openbare ruimte riolering verplaatst van de onderhoudsvoorzieningen naar de categorie ‘door derden beklemde middelen’. Tot nog toe dekten we ook de investeringen uit deze voorziening. Dat is echter op grond van het BBV niet meer toegestaan. Deze investeringen worden opgenomen onder de MVA (investeringen met economisch nut). Daarnaast mag de dotatie aan de nieuwe voorziening ‘door derden beklede middelen’ niet bestaan uit een dotatie conform GRP (€ 5,7 mln), maar dient de dotatie puur het productoverschot te zijn op programma riolering, te weten € 163.0000. Dit leidt tot een voordelig saldo van ca € 5,5 miljoen. We stellen voor dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve riolering.

5.497

I

2 MILIEU

01. De afrekening met de AVU over 2017 heeft geresulteerd in een terugbetaling van € 552.000. Voor een bedrag van € 420.000 werd dit veroorzaakt door hogere opbrengsten van papier en glas. Daarnaast werd er minder afval afgevoerd, waardoor een voordeel ontstond van ca. € 132.000.Bovenstaande was reeds meegenomen in de zomerrapportage.
Bij de begroting 2019 is nadrukkelijk gekeken naar de hoogte van de ramingen voor de kosten en opbrengsten van de huisvuilinzameling en verwerking om te voorkomen dat er in 2019 sprake zal zijn van een incidenteel batig saldo op het gebied van afval.

552

I

02. De eindafrekening met de ROVA over 2017 viel € 215.000 hoger uit dan verwacht.

-215

I

03. In het eerste jaar van de invoering van het omgekeerd inzamelen zijn de kosten € 376.000 lager dan vooraf ingeschat. In 2019 en 2020 wordt omgekeerd inzamelen verder ingevoerd door de hele stad.

376

I

04. Voor de pilots op het gebied van omgekeerd inzamelen in hoogbouw was een bedrag van € 123.000 vrijgemaakt binnen de begroting. Er zijn in 2018 nog geen kosten gemaakt omdat de pilots nog niet zijn opgestart.

123

I

05. Op het algemene budget voor advieskosten en overige afval aangelegenheden resteert ca. € 60.000.

60

I

06. Het afvalbudget in de begroting 2018 is geindexeerd. Door het achterwege blijven van indexaties door ROVA en AVU ontstond er een voordeel van € 350.000.

350

I

07. Besteding van rijksmiddelen om de verduurzaming in de regio van de particuliere woonvoorraad op te schalen en te versnellen. De bijdrage wordt ontvangen in programma 12 bij de Algemene Uitkering. Dit was deels al opgenomen in de zomerrapportage. Bij de decembercirculaire zijn opnieuw middelen toegekend.

-491

I

08. In 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de bodemsanering van het Vetgasterrein. De kosten worden vergoed door het Rijk die daarvoor in twee tranches bijna € 9 miljoen bijdraagt. De rijksbijdrage wordt toegevoegd aan de reserve bodembescherming, waaruit de toekomstige uitgaven van de sanering worden betaald.

-161

I

09. De uitgaven voor bodemsanering laten een overschrijding zien van € 281.000. Dit is veroorzaakt door extra inzet van de RUD en een bijdrage aan de sanering van de openbare ruimte nabij Boldershof.
We stellen voor om deze overschrijding ten laste te brengen van de reserve bodemsanering.

-281

I

10. De subsidieregeling e-scooters die in 2018 is gestart is geen succes gebleken. Zie ook de beantwoording van de gestelde raadsvragen dd. 27 november 2018  (2018-097).

108

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

01. Vanwege het negatieve resultaat op de exploitatie van het CBA, heeft de geraamde storing van € 100.165 in de reserve Groot Onderhoud niet plaatsgevonden.

100

I

Totaal 03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

8.731

2.714