Jaarstukken 2018

Balans

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

979

855

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

979

855

Materiële Vaste Activa

394.086

412.908

Investeringen met een economisch nut

327.243

342.120

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

159

5.699

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

64.849

63.271

In Erfpacht

1.835

1.818

Financiële Vaste Activa

116.727

94.865

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

6.168

6.168

Leningen aan:

- Deelnemingen

5.269

5.212

Overige langlopende geldleningen

98.075

77.245

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

7.216

6.240

Totaal Vaste Activa

511.792

508.628

Vlottende Activa

Voorraden

115.043

110.910

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

101.687

96.407

Gereed product en handelsgoederen

13.356

14.503

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

20.700

45.639

Rekening-courant financiële instellingen

1.624

1.905

Rekening-courant niet- financiële instellingen

0

91

Vorderingen op openbare lichamen

7.086

30.122

Overige vorderingen

11.990

13.522

Liquide Middelen

156

43

Kas-banksaldi

156

43

Overlopende Activa

61.980

40.699

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

6

39

- Overige Nederlandse overheidslichamen

21.775

27.964

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

40.200

12.696

Totaal Vlottende Activa

197.879

197.291

Totaal ACTIVA

709.671

705.919

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in 2018 € 0.

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

188.105

212.081

Algemene Reserve

71.942

76.970

Bestemmingsreserves

94.011

106.446

Gerealiseerd resultaat

22.153

28.665

Voorzieningen

44.512

43.384

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

331.151

293.764

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

288.585

257.683

- Binnenlandse bedrijven

29.461

24.243

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

12.441

11.765

Waarborgsommen

664

72

Totaal Vaste Passiva

563.769

549.229

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

72.198

92.288

Overige Kasgeldleningen

25.000

45.000

Banksaldi

28.205

30.741

Overige schulden

18.993

16.547

Overlopende Passiva

73.704

64.402

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

109

0

- Het Rijk

3.381

4.258

- overige Overheid

13.911

5.932

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

56.303

54.212

Totaal Vlottende Passiva

145.902

156.690

Totaal PASSIVA

709.671

705.919

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind  2018 € 628.008

ga terug