Jaarstukken 2018

Maatregelen herstelbegroting

Tabel: M.01 Effect maatregelen herstelbegroting

Programma

Jaarstukken 2018

02 Veiligheid en handhaving

88

03 Stedelijk beheer

65

04 Sociaal Domein

230

05 Onderwijs

110

08 Wijken en wonen

56

11 Kunst en cultuur

100

12 Financiën en belastingen

125

TOTAAL

774

Nr

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Fysieke veiligheid

11

De gemeente doet onderzoek naar het overdragen van beheer en/of eigendom van brandweerkazernes aan de VRU.

Uitgevoerd

0

Het is gebleken dat er voorlopig geen overdracht gaat plaatsvinden, aangezien meerderheid van de gemeenten hiervoor niets voelen.

Vergunningen, toezicht en handhaving

5

Verlagen van de bijdrage van de gemeente voor de RUD (regionale uitvoeringsdienst) met 10%.

Uitgevoerd

88

De bezuiniging van € 88.000 is in 2018 gerealiseerd. De ingebruikname van het nieuwe sturings- en financieringsmodel van outputsturing- en financiering door de RUD heeft hier mede aan bijgedragen.

Stedelijk beheer

7

Houten fietsbruggen en vlonders weghalen op het moment van vervanging.

In uitvoering

65

De keuze over welke fietsbruggen daadwerkelijk kunnen vervallen is nog niet gemaakt. Het is daarmee nog niet zeker of deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.

Onderwijsbeleid

4

Het verminderen van het budget (wegens orderuitputting) van kindplaatsen voor niet-geïndiceerde kinderen voor vve en kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Uitgevoerd

110

In 2018 gerealiseerd.

Wijken

5

De gemeente schaft gefaseerd het budget voor investeringsbudget wijken (programmakosten) af.

Uitgevoerd

56

Inmiddels is bij de begroting 2019 weer een bedrag voor dit doel opgenomen.

6

De gemeente heft het restant van de reservering voor Amersfoort vernieuwt op.

In uitvoering

Uiterlijk in 2020 heft de gemeente het restant van de reservering voor Amersfoort Vernieuwt op.

Kunst en cultuur

5

Besparen op directie-, bestuur- en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw.

Uitgevoerd

100

Bij de begrotingsbehandeling 2019-2022 is een amendement aangenomen om de ingevoerde bezuinigingen terug te draaien.

Financiën en belastingen

8

Inleveren 1 fte heffingsambtenaar WOZ in 2018

Uitgevoerd

125

De maatregel is verwerkt in het Organisatie & ontwikkelplan van de afdeling Belastingen.

Sociale basisinfrastructuur

13

Huur opzeggen (per 30 september 2018) van het pand "De nieuwe Roef"

Uitgevoerd

30

Huur is per 1-10-2018 opgezegd.

14

Zo snel mogelijk verkopen van gemeentelijke panden die onvoldoende renderen.

Uitgevoerd

200

Bezuinigingsmaatregelen, exclusief Precario en OZB

ga terug