Jaarstukken 2018

Lokale Lasten

Wethouder Willem-Jan Stegeman

E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl      
Verantwoordelijk voor:

Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Doelstellingen

  • Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau. Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.
  • Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

99.6.a

Lastenontwikkeling eenpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

6,8

0,9

8,4

0,6

0,6

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.b

Lastenontwikkeling meerpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

5,5

0,8

8,6

0,6

0,6

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.c

Lastenontwikkeling bedrijven (eigenaren/gebruikers)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

3,8

1,6

10,7

1,4

1,4

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.d

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

100

100

100

100

100

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

99.6.e

Kostendekkendheid rioolheffing

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

100

100

100

100

100

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

Onze inzet

De aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking zijn op 31 januari 2018 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2017. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2016) een stijging zien van gemiddeld 8,5%. Bij niet-woningen was er sprake van een waardedaling. De daling lag gemiddeld op 1,25%. Tegen de 76.175 waardebeschikkingen zijn 1.179 bezwaren binnengekomen. Dat is 1,55%. In 2018 lag het zwaartepunt, vanwege de forse waardestijging, meer op bezwaren tegen woningen. Tegen de waarde van woningen is 878 keer bezwaar gemaakt (op een totaal van 69.338). Dat is ruim 200 bezwaren meer dan in 2017. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2018 afgehandeld. Wat grote invloed heeft op de afhandeling van bezwaarschriften is dat het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus nog steeds toeneemt. De behandeling van deze bezwaarschriften neemt veel meer tijd in beslag dan bezwaarschriften van inwoners zelf. Zo wordt standaard verzocht om alle aan de waardering ten grondslag liggende stukken (door een uitspraak elders in het land zijn gemeenten verplicht die gegevens te verstrekken) en wordt standaard verzocht om een hoorzitting. Daarmee neemt de druk op het bezwaarproces toe. Bovendien leidt een gegrond bezwaar van een NCNP-bureau tot forse kostenvergoedingen. Omdat de WOZ-waarde geen exacte wetenschap is, maar een indicatie van de marktwaarde, ligt het percentage gegronde bezwaren landelijk, maar ook in Amersfoort rond de 40-50%.
De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft aan Amersfoort in 2018 voor het elfde achtereenvolgende jaar het oordeel ‘goed’ gegeven. De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Amersfoort ook de rioolheffing, maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoningforfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingsstelsel.
In 2018 zijn, voorafgaand aan de aanslagoplegging 2019, voormeldingen verstuurd aan zo’n 1.000 eigenaren van woningen. De respons was ongeveer 30%. Bij een voormelding wordt de berekende WOZ-waarde al vóór de aanslagoplegging bekend gemaakt, waarbij de eigenaar via een DigiD-inlog in een internetomgeving kan beoordelen op basis van welke gegevens de waarde tot stand is gekomen. Via de site kan op de waarde, als ook de daaraan ten grondslag liggende gegevens, worden gereageerd. De voormeldingen zorgen ervoor dat het aantal bezwaarschriften afneemt en het begrip en de transparantie ten aanzien van de waardebepaling toeneemt.
In het kader van de verdergaande digitalisering en dienstverlening is ook in 2018 gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat aanslagen gemeentelijke belastingen en aanmaningen, wanneer inwoners daarvoor toestemming hebben gegeven, in de berichtenbox worden geplaatst. Voor bedrijven komt er een bedrijvenvariant. Zo’n 50% van alle aanslagen werd digitaal verzonden. Dat is 10 procentpunt meer dan in 2017.

Afvalstoffenheffing

De belastingopbrengst afvalstoffenheffing is nagenoeg gelijk aan de raming. Het positieve kostensaldo wordt met name veroorzaakt door een gunstig effect van afvalscheiding en daardoor minder restafval. Anticiperend op het positieve kostensaldo kan de extra belasting op restafval, die van kracht is per 2019 en zoals deze is gemeld in de begroting 2019-2022, worden opgevangen in de kostenbasis en heeft dat niet geleid tot (extra) tariefstijging.

Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing

Begroot

Realisatie

Saldo

AVU

3.389

2.913

476

ROVA

8.333

7.732

601

Zwerfafval

1.077

1.023

54

Compensabele BTW

2.431

2.175

256

Oninbaar

51

15

36

Kwijtschelding

1.032

992

40

Overige kosten

768

889

-121

Opbrengst oud papier en PMD

-1.435

-1.630

195

Kostenbasis

15.646

14.109

1.537

Opbrengst afvalstoffenheffing

15.646

15.673

-27

VERSCHIL

0

-1.564

1.564

Rioolheffing

De opbrengst rioolheffing wijkt fractioneel af van de raming. Datzelfde geldt voor de kosten. Het saldo is licht positief.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing

Begroot

Realisatie

Saldo

Voorgestelde dotatie aan bestemmingsreserve riolering

5.660

5.660

0

Kwijtschelding

152

151

1

Oninbaarverkaringen

39

15

24

Straatreiniging

673

639

34

Beheer wegen en watergangen

750

750

0

Compensabele BTW

1.860

1.843

17

Overige kosten

3.692

3.670

22

Kostenbasis

12.825

12.728

97

Opbrengst rioolheffing

12.825

12.891

-66

VERSCHIL

0

-163

163

Woonlasten

De peilaanpassing is voor 2018 vastgesteld op 2%. De gemiddelde OZB-aanslag is verhoogd met de peilaanpassing en daarnaast verhoogd met een maatregel uit de herstelbegroting 2015. Daarmee kwam de verhoging van de gemiddelde aanslag OZB uit op 4,3%. Met de stijging van de lasten voor afval (2%) en riool (3,2%) was de ontwikkeling van de woonlasten in voor woningen +3,2% en voor bedrijven +4%. Voor huurders van woningen geldt een iets lagere ontwikkeling. Gebruikers van woningen betalen geen OZB. Zie voor een overzicht onderstaande tabel.

Lastenontwikkeling burgers

Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een Amersfoortse woning van € 247.000.

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens

2017

2018

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

55

57

3,6%

Afvalstoffenheffing

201

205

2,0%

Lasten huurders

256

262

2,3%

OZB-eigenarendeel

321

335

4,4%

Rioolheffing-eigenarendeel

69

71

2,9%

Meerpersoonshuishoudens

2017

2018

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

55

57

3,6%

Afvalstoffenheffing

252

256

1,6%

Lasten huurders

307

313

2,0%

OZB-eigenarendeel

321

335

4,4%

Rioolheffing-eigenarendeel

69

71

2,9%

Lasten eigenaren / bewoners

697

719

3,2%

Lastenontwikkeling bedrijven

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het bedrijfspand van € 649.000:

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (c.q. niet-woningen)

2017

2018

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

1.638

1.708

4,3%

Rioolheffing-gebruikersdeel

396

408

3,0%

Lasten huurders

2.034

2.116

4,0%

OZB-eigenarendeel

2.004

2.090

4,3%

Rioolheffing-eigenarendeel

535

552

3,2%

Lasten eigenaren

2.539

2.642

4,1%

Lasten eigenaren / bewoners

4.573

4.758

4,0%

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een negatief saldo zien van € 0,25 mln. Dit is reeds in de zomerrapportage vermeld. Er is sprake van omzettingen van bestaande (bedrijfs)gebouwen naar een woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en dan blijft de realisatie van de OZB achter bij de verwachting.

Kwijtschelding van belastingen

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep, groot zo’n 3.600 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het totale bedrag aan verleende kwijtschelding is nagenoeg gelijk aan de begroting.

Aanvragen

5.212

Afgewezen

154

Toegekend   

5.058

Bedrag (x € 1000,-)

1.182

Overzicht belastingopbrengsten

Tabel: PL.05 Overzicht belastingopbrengsten
(bedragen x € 1.000,--)

BEGROTING
2018

REALISATIE
2018

VERSCHIL

Afvalstoffenheffing

15.646

15.673

27

Hondenbelasting

685

655

-30

OZB

42.447

42.229

-218

Precariobelasting

2.452

2.519

67

Rioolheffing

12.825

12.891

66

ga terug