Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort brengen we in contact met kunst- en cultuur. Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.
De ontwikkeling van het cultuuraanbod in Amersfoort moet meegroeien met de bevolkingsontwikkeling en verdere verstedelijking en draagt bij aan Amersfoort als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Programma
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
19.543
19.678
19.311
366
Totaal baten
-176
-176
-214
38
Toevoeging aan reserve
75
75
75
0
Onttrekking aan reserve
-90
-450
-450
0

€ 19.311.293

4,0 %

ga terug