Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

11 CULTUUR

366

38

1 ARCHIEF EEMLAND

-43

33

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

-151

3

3 KUNST EN CULTUUR

560

2

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 ARCHIEF EEMLAND

De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden derhalve niet toegelicht.

I

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

01. Door de verhuizing van afdeling archeologie naar het nieuwe onderkomen in de Observant konden er minder direct produktieve uren worden gemaakt. Daardoor was sprake van een nadeel van € 80.000.

-80

I

3 KUNST EN CULTUUR

01. Incidentele middelen Cultuurvisie
In de begroting 2018-2021 zijn incidentele budgetten opgenomen voor de Cultuurvisie 2030.Voor 2018 is € 1,4 miljoen beschikbaar en in 2019 en 2020 respectievelijk € 1,0 en € 0,9 miljoen. De besteding van de middelen in 2018, conform de in oktober 2017 vastgestelde uitvoeringsagenda loopt achter op de planning. Dit is reeds gemeld bij de zomerrapportage.
Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen over te hevelen naar 2019 (€ 100.000) en 2020 (€ 200.000) waardoor over de gehele periode een gelijke inzet is.

300

I

02. Het uitvoeringsprogramma evenementen verloopt trager dan geraamd. Voor 2019 is een evenementen coördinator aangesteld.
We stellen voor om het incidentele budget 2018 ad € 100.000 over te hevelen naar 2020 voor de continuering van de inzet van de coördinator.

111

I

03. De bijdrage aan de WAR voor de ontwikkeling van het broedplaatsen beleid is afhankelijk gesteld van de aanstaande verhuizing.   
Wij stellen voor, via een overhevelingsvoorstel, dit bedrag ad € 135.000 in 2019 beschikbaar te houden. In 2019 zal dit bedrag aangewend worden indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

135

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 11 CULTUUR

466