Jaarstukken 2018

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING 2018 NA WIJZIGING

REKENING 2018

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Totaal Baten

463.610

469.563

504.974

35.411

Totaal Lasten

-465.823

-477.539

-480.998

-3.459

Saldo baten en lasten

-2.213

-7.976

23.976

31.952

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.213

7.976

4.689

-3.287

Resultaat

0

0

28.665

28.665

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-16.955

-13.454

4.581

18.035

Structurele saldo

16.955

13.454

24.084

10.630

Tabel JI.01.01

ga terug