Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Inleiding

Het programma bedrijfsvoering bevat de overheadkosten zoals bedoeld in het BBV.  

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-40.217
-40.494
-37.210
3.283
Toevoegingen aan reserves
-2.361
-3.937
-3.937
0
Ontrekkingen aan reserves
2.690
3.540
2.165
-1.376

€ -37.210.362

7,7 %

ga terug