Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Inleiding

Het programma bedrijfsvoering bevat de overheadkosten zoals bedoeld in het BBV.  

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Lasten
40.217
40.494
37.210
3.283
Toevoegingen reserves
2.361
3.937
3.937
0
Onttrekkingen reserves
-2.690
-3.540
-2.165
-1.376

€ 37.210.362

7,7 %

ga terug