Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 13.05

Project

Renovatie stadhuis

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

37.800

0

37.800

Realisatie

Lasten/ Baten

1.015

-

1.015

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Nee

Nee

Nee

Toelichting:
Totaal budget incl. €4,9 mln tijdelijke huisvesting gedekt uit de Reserve, In juni 2018 in coalitieakkoord opgenomen variantenstudie is wel binnen planning en budget (€750.000)

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. aanvullende wensen (scope wijziging) e.d.

1. Duidelijke afbakening en bewaking van de scope.
2. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)

2. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. techn. risico's, aanvullende wensen e.d. (vb. asbestproblematiek)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Zorgen voor backup systemen
3. Inzet post onvoorzien
4. Aanvullende financiering

3. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. veranderde marktomstandigheden (overspannen markt waardoor tegenvallende of mislukte aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket
5. Inzet post onvoorzien
6. Aanvullende financiering
7. Stopzetten project

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 13.07

Project

Digitaal Zaakgericht werken

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

1.872

0

1.872

Realisatie

Lasten/ Baten

1.872

-

1.872

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

ja

Ja

Toelichting: het uitvoeren van de Privacy Impact Assesment heeft extra tijd en geld gekost.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Het ontbreken van een adequate ontwikkel-, test-, acceptatie en productieomgeving (OTAP).

In overleg met senior leverancier worden de concrete risico's in beeld gebracht en geminimaliseerd.