Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Inleiding

Wij zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven. Wij hebben oog voor het huidige bedrijfsleven en trekken nieuwe bedrijven aan om de werkgelegenheid te behouden en versterken. Wij trachten de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio te verbeteren waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren. Tevens
versterken wij het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-5.305
-5.305
-5.152
153
Totale baten
507
507
515
8
Toevoegingen aan reserves
-250
-250
-250
0
Ontrekkingen aan reserves
250
250
190
-60

€ -5.152.383

1,1 %

ga terug