Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze tot hun recht komen en hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Om dit te bereiken voeren wij een onderwijsbeleid dat hieraan bijdraagt en realiseren we samen met de onderwijsinstellingen onderwijshuisvesting, die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.

Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO) geeft aan op welke wijze partijen er de komende jaren voor willen zorgen dat het in Amersfoort goed opgroeien en opvoeden is. Dit programma is in januari 2017 door de Raad vastgesteld.
Op de volgende pagina's staat beschreven welke resultaten zijn behaald.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-20.766
-21.036
-19.822
1.215
Totale baten
5.669
5.669
6.880
1.211
Toevoegingen aan reserves
-31
-31
-31
0
Ontrekkingen aan reserves
6
6
6
0

€ -19.821.551

4,1 %

ga terug