Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

05 ONDERWIJS

1.215

1.211

1 ONDERWIJSBELEID

-192

795

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

1.407

416

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 ONDERWIJSBELEID

01. Zoals vermeld in de zomerrapportage was de verwachting bij het opmaken van de begroting 2018-2021, dat de gemeente in 2018 minder Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid zou krijgen. De definitieve toekenning van de Rijksmiddelen bleek hoger dan verwacht, waardoor er minder inzet van gemeentelijke middelen benodigd was.

359

I

02. Binnen onderwijsbeleid is budget opgenomen voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. In programma 4 Sociaal Domein is hiervoor €143.000 aan lasten verantwoord bij het onderdeel jongerenwerk.

143

I

03. De lasten voor de inzet om te voorkomen dat jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten zijn hoger dan begroot. Hier tegenover staan inkomensten uit de specifieke uitkering Voortijdig schoolverlaten (VSV) van het Rijk.

-766

I

04. We hebben van het Rijk € 766.000 meer baten VSV ontvangen dan begroot. Hier tegenover staat een gelijke afwijking in de lasten.

766

I

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

01. In de zomerrapportage hebben we een incidentele onderbesteding van €1.600.000,- gemeld vanwege minderverstrekte huurvergoedingen aan het voorgezet onderwijs, minder lasten vandalisme en minder leegstand in de pieklokalen in Vathorst.
Bij de jaarrekening is de ondersteding fors lager (€ 585.000,-), vanwege de kosten van oonder meer de juridische overdrachten van schoolgebouwen en extra capaciteit Axxia Tinne.

585

I

02. In de zomerrapportage hebben we een incidentele overschrijding van € 110.000,- gemeld vanwege asbestverwijdering bij de sloop van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. Deze lasten zijn nog niet gemaakt, omdat conform de Verordening Onderwijshuisvesting vergoeding aan het schoolbestuur plaatsvindt op basis van de eindafrekening voor asbestsanering en herstelwerk. Deze verwachten we in 2019.

I

03. De kapitaallasten voor de nieuwbouw van de Vosheuvel scholen zijn begroot voor 2018. Oplevering van de nieuwbouw Vosheuvel scholen staat gepland voor 1e kwartaal 2019. Conform de Financiële Verordening start de afschrijving in 2020.

298

I

04. Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage zijn de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager. Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering’.

423

I

05. Hogere baten dan begroot uit huuropbrengsten en medegebruikvergoedingen van multifunctionele accommodaties (MFA's) over 2018 en voorgaande jaren.

416

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 05 ONDERWIJS

1.042

1.182