Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

05 Onderwijs

Investeringen met een economisch nut

Kosten jur overdr stek parel kinderhof

-389

0

-389

De kosten voor juridische overdracht zijn overgemaakt aan de schoolbesturen en verantwoord in de exploitatie .

Johan van Oldenbarneveldt bouw / uitbreiding

-9.638

-8.473

-1.165

project loopt nog door in 2019

Bilal (ver)nieuwbouw

-3.453

-3.285

-168

Eindafrekening 2018 raadsvoorstel 5823786

Modernisering schoolgebouwen

-1.005

-1.005

0

Middelen zijn ingezet voor tijdelijke huisvesting Vosheuvel RIB 2016-122

De Vosheuvel nieuwbouw complex

-10.228

-10.245

17

loopt nog door in 2019

De Vosheuvel 1e inrichting opl/meub

-291

291

Krediet staat in 2019 maar verloop bouw loopt voor op de planning en aanschaf meubilair was reeds in 2018 nodig.

De Baander

-1.259

-1.235

-24

project is klaar. Kan vrijvallen

Indexering onderwijsinvesteringen

-1.000

-1.000

loopt nog door in 2019

Totaal investeringen 05 Onderwijs

-26.972

-24.534

-2.438