Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Inleiding

Wij willen een veilig en leefbaar Amersfoort. Daarvoor dringen wij de criminaliteit terug en helpen wij onze inwoners om zich veilig te voelen. Wij hebben een adequate brandbestrijding en hulpverlening en zijn voorbereid op de bestrijding van rampen en crises. Vanuit de rol van vergunningverlener, toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn strikt waar het moet. Om zo, samen met burgers en bedrijven, tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-16.092
-16.112
-16.805
-694
Totale baten
4.786
4.786
6.903
2.118
Toevoegingen aan reserves
-96
-96
-96
0

€ -16.805.104

3,5 %

ga terug