Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-694

2.118

1 SOCIALE VEILIGHEID

-35

78

2 FYSIEKE VEILIGHEID

-80

10

3 TOEZICHT EN HANDHAVING

-578

2.030

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 SOCIALE VEILIGHEID

01. In de zomerrapportage is reeds gemeld dat voor Preventie Radicalisering/Jihadisme vanuit het Rijk een budget van € 135.000 beschikbaar is gesteld voor de regio Utrecht Oost, waarvan € 37.000 is uitgeven. Gemeente Amersfoort is coördinator voor deze middelen.  In dit programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra last. De baat ( taakmutatie in de Algemene Uitkering) komt terug in programma 12. De extra middelen zijn niet volledig uitgegeven. Wij stellen voor dit bedrag (€ 135.000 -/- € 37.000 ) € 98.000 over te hevelen naar 2019 voor Radicalisering/Jihadisme.

-37

I

2 FYSIEKE VEILIGHEID

01. In de Zomerrapportage is reeds gemeld dat in de meicirculaire 2018 voor Afwikkeling Niet Gesprongen Explosieven 2017 (NGE) een bedrag ad € 132.000 is ontvangen van het Rijk. Dit ten behoeve van de afwikkeling van de kosten 2017. In dit programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra last. De baat ( taakmutatie in de Algemene Uitkering) komt terug in programma 12. Deze afwijking is daarbij budgetneutraal.

-132

I

3 TOEZICHT EN HANDHAVING

01. Inhuur vergunningen
Er is dit jaar personeel ingehuurd als gevolg van het toegenomen aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. De werkelijk inhuur ligt iets hoger dan bij de zomerrapportage was ingeschat, omdat het aantal aanvragen ook iets hoger lag.

-739

I

02. Legesinkomsten
Er is dit jaar sprake van een toename van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen t.o.v. de prognose. Hierdoor zijn er meer legesinkomsten dan verwacht. Het voordeel is groter dan aangegeven in de zomerrapportage. Dit komt doordat een aantal vergunningen voor grote bouwprojecten nog in de laatste twee maanden afgegeven konden worden.

1.573

I

03. Asbestbrand
In 2016 zijn er, als gevolg van een brand op een industrieterrein, kosten gemaakt, en financieel verantwoord in de jaarrekening 2016, om in de openbare ruimte de neergedaalde asbest op te ruimen. Zoals in de zomerrapportage al gemeld was, zijn deze kosten nu in 2018 succesvol verhaald op de eigenaar van het pand.

394

I

04. Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en / of lasten.

261

I

05. Informatieplicht energiebesparende maatregelen
In de decembercirculaire 2018 is door het Rijk € 28.824 beschikbaar gesteld (via programma 12) voor de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Bedrijven zijn per 1 juni 2019 namelijk verplicht een melding te doen of en hoe zij energie besparen. Deze gegevens moeten geanalyseerd worden en er dienen gerichte controles op energie plaats te vinden. Daarom stellen wij voor om via een overhevelingsvoorstel de middelen voor dit doel in 2019 beschikbaar te houden.

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-647

1.967