Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Inleiding

Amersfoort heeft vitale buurten en wijken, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We werken gebiedsgericht samen met bewoners, ondernemers en andere partijen aan de leefbaarheid. Het woonklimaat in onze stad is hoogwaardig, gevarieerd en toekomstvast en biedt voldoende variatie in woonmilieus.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Financiëel overzicht
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totale lasten
-4.005
-4.005
-3.518
487
Totale baten
309
309
421
112
Toevoegingen aan reserves
0
-3.467
-3.467
0
Ontrekkingen aan reserves
50
885
835
-50

€ -3.517.930

0,7 %

ga terug