Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Inleiding

Amersfoort heeft vitale buurten en wijken, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We werken gebiedsgericht samen met bewoners, ondernemers en andere partijen aan de leefbaarheid. Het woonklimaat in onze stad is hoogwaardig, gevarieerd en toekomstvast en biedt voldoende variatie in woonmilieus.

Tabel: PF..01 Afwijking op begroting

Programma
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018
Rekening 2018
Afwijking 2018
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
4.005
4.005
3.518
487
Totaal baten
-309
-309
-421
112
Toevoeging aan reserve
0
3.467
3.467
0
Onttrekking aan reserve
-50
-885
-835
-50

€ 3.517.930

0,7 %

ga terug