Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

2 WONEN

Wethouder Menno Tigelaar

E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en
Buitengebied-West

Amersfoort is een mooie stad, waarin het prettig is om te wonen. De vraag naar woningen in onze stad is groter dan het aanbod dat er is. Samen met woningcorporaties en marktpartijen spannen wij ons in om de woningvoorraad te vergroten. Ruimte voor nieuwbouw zoeken wij vooral in de bestaande stad.
Het gaat ons niet alleen om aantallen. We vinden het belangrijk dat de woningen ook voldoende kwaliteit hebben en aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Een passende woning voor alle doelgroepen is onze ambitie. Extra aandacht hebben wij voor voldoende sociale huurwoningen en voor woningaanbod voor de middeninkomens.
Daarbij is het van belang om de kwaliteit van de woonomgeving te blijven borgen. Door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende ruimte voor groen en oog te hebben voor een goede bereikbaarheid van de wijken. Hierdoor houden we de leefbaarheid van de stad op peil.