Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor de sociale huur zijn de woningcorporaties de vanzelfsprekende partners. We maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporaties en met de huurdersvertegenwoordiging om de te bereiken resultaten gezamenlijk overeen te komen.
Daarnaast dragen ook marktpartijen bij aan het realiseren van zowel sociale huurwoningen als woningen voor de middeninkomens.
De zorginstellingen, corporaties en gemeente zetten zich in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken voor iedereen met een woningvraag met zorg.

Verbonden partijen