Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Belangrijke gebeurtenissen

Naar actualisering woonbeleid
In 2018 hebben we diverse stappen gezet om te komen tot een actualisatie van het woonbeleid. De huidige Woonvisie dateert uit 2011 en is aan actualisatie toe. Zo hebben we met de corporaties gesproken over de knelpunten rondom sociale huurwoningen. Met betrekking tot betaalbare woningen voor middeninkomens heeft bureau Stec voor ons de knelpunten in beeld gebracht en mogelijke maatregelen die we als gemeente kunnen nemen. Met diverse partijen werken we aan de verdere uitwerking van het gezamenlijk statement ‘wonen en zorg’. En op basis van het adviesrapport van Companen werken we aan de woningbouwprogrammering en de vraag welke woningen voor welke doelgroepen nodig zijn. Al deze bouwstenen komen in 2019 samen in een integrale actualisatie van het woonbeleid.

Wonen en zorg
In 2018 hebben ruim twintig organisaties een gezamenlijk statement opgesteld waarin zij uitspreken samen te werken aan oplossingen voor huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort. Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Amersfoort hebben eind 2017 begin 2018 gezamenlijk de vraagstukken rondom passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen verkend. Alle betrokken organisaties zetten zich er voor in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, waarbij iedere partij zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden zal invullen.

Huisvestingsverordening
De gemeenteraad heeft in 2018 de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Daarin zijn aangescherpte criteria opgenomen voor mensen die een urgentieverklaring voor een woning aanvragen en is directe bemiddeling als toewijzingsinstrument opgenomen.

Prestatieafspraken
De gemeente Amersfoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale huurvoorraad, zoals het aanbod sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen en duurzaamheid en leefbaarheid. Hiermee werken partijen aan de volkshuisvesting in Amersfoort. In 2018 zijn de afspraken voor 2019 opgesteld. In 2018 is de voortgang van de afspraken, zoals die voor 2018 zijn opgesteld gemonitord op voortgang. Daar waar ze nog niet volledig zijn gehaald, zijn ze meegenomen naar de prestatieafspraken 2019. In de prestatieafspraken 2019 is onder meer afgesproken dat er in 2019 en 2020 in Amersfoort in totaal netto bijna 300 sociale huurwoningen bij komen. Daarbij is ook afgesproken dat gemeente en corporaties de mogelijkheden onderzoeken voor extra uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad door het toevoegen van tijdelijke woningen.

Woningbouwprojecten
In 2018 zijn diverse woningbouwprojecten opgeleverd. Zo zijn er 80 sociale huurwoningen opgeleverd in het project Keerkring. Afgelopen jaar is ook een aantal voormalige kantoorpanden getransformeerd naar woongebouwen en zijn de eerste appartementen opgeleverd zoals: voormalige Van Randwijckhuis (ca135 appartementen), Utrechtseweg 102, (11 appartementen), voormalige kantoor van de Amersfoortse Verzekeringen (eerste deel van ca 260 appartementen), Blekerssingel 1-5, (24 appartementen), kantoor portaal (22 appartementen).
Naast de projecten waar de eerste woningen zijn opgeleverd, zijn we volop bezig met allerlei woningbouwprojecten, variërend van de onderzoeksfase tot aan het bouwrijp maken.
Er is een digitale kaart ontwikkeld met alle woningbouwlocaties waar aan gewerkt wordt. Deze kaart is voor iedereen te raadplegen.

Housing First
Sinds september 2018 biedt de tussenvoorziening Housing First aan. Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen en een langdurige hulpverleningshistorie. Zij krijgen eerst een woning aangeboden en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. Een eigen huis is een belangrijke stap in hun zelfredzaamheid, hun deelname aan de maatschappij en de kwaliteit van leven. Ook wordt hiermee dakloosheid verminderd. De gemeente, de woningcorporaties en de Stichting de tussenvoorziening werken hierin samen omdat wij het belangrijk vinden dat Amersfoort een thuis voor iedereen biedt

Taakstelling vergunninghouders
Na het inlopen van een achterstand in 2017 hebben we in 2018 onze taakstelling nagenoeg bereikt. Hiermee hebben we met oog voor alle doelgroepen op de woningmarkt ook de doelgroep vergunninghouders passend gehuisvest.

Startersleningen
Om in een markt, waarin de koopprijzen hoog zijn, starters in staat te stellen een woning te kopen, heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld, waaruit startersleningen verstrekt kunnen worden. In 2018 zijn er 9 startersleningen verstrekt. De regeling en de beschikbaarheid van het budget lopen door in 2019. In 2018 is besloten om niet langer een bijdrage te vragen van de verkopende partij om zo het bereik van de regeling te vergroten.