Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

08 WIJKEN EN WONEN

487

62

1 WIJKEN

4

1

2 WONEN

483

111

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-50

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 WIJKEN

De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden derhalve niet toegelicht.

I

2 WONEN

01. Stimulering sociale woningbouw. In de strategie sociale woningbouw is een stimuleringsbijdrage opgenomen voor woningbouw tot 2021. In 2018 is het budget van € 1 miljoen niet volledig besteed. De lasten 2018 betreffen plankosten, inclusief gebiedsontwikkeling de Hoef, en een bijdrage aan de grondexploitatie Engweg.  Voorgesteld wordt om conform staand beleid het restant budget toe te voegen aan de reserve sociale woningbouw.

474

I

02. Betreft ontvangen uitkeringen van de overwinst bij verkoop van sociale woningbouw en een afrekening van een subsidie. Beiden waren niet begroot.

126

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden derhalve niet toegelicht.

I

Totaal 08 WIJKEN EN WONEN

474

126