Jaarstukken 2018

IJkpunten financiële positie

Financiële IJkpunten

Sinds 2014 kijken we naar een aantal kengetallen en we volgen deze over meerdere jaren, om zo een beter beeld te krijgen van hoe stabiel, weerbaar en wendbaar onze begroting is. De kengetallen staan in de Nota normering Gemeentefinanciën.  Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en bij de begroting, actualiseren we de scores op deze ijkpunten zoveel mogelijk aan de hand van de laatst bekende cijfers. Dat is nu voor Jaarrekening 2018 ook weer gedaan. In de tabel hieronder staan de scores van de afgelopen begrotingen en jaarrekeningen. Op die manier ontstaat een meerjarig geheel zodat ook trends en ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden. In dit overzicht zijn ook de verplichte financiële kengetallen op grond van het BBV opgenomen. Omdat daar meerjarig een beeld van gegeven moet worden, hebben wij dat voor onze overige ijkpunten zoveel als mogelijk ook gedaan.

Sommige ijkpunten, zoals de cijfers over (onderdelen van) de balans, zijn gebaseerd op rekeninggegevens van het meest recente rekeningjaar of op basis van de geprognosticeerde balans.
De scores op de ijkpunten geven bij deze jaarrekening geen grote bijzonderheden te zien. Alleen een overschrijding op de kasgeldlimiet. Daar hebben we van onze provinciale toezichthouder ontheffing voor gekregen. Overigens hebben we de signaalwaarde bij de renterisiconorm en de kasgeldlimiet (20% resp. 8% van de baten) aangepast aan de meest recente cijfers, omdat onze begrotingen jaarlijks een ander volume hebben, verandert jaarlijks uiteraard ook de signaalwaarde bij een percentage van de begroting.

Tabel: JP.01 IJkpunten

SIG- NAAL- WAAR- DE

SCORE
BEG. 2016

SCORE
REK. 2015

SCORE
BEGR. 2017

SCORE
REK. 2016

SCORE
BEGR. 2018

SCORE
REK. 2017

SCORE
BEGR. 2019

SCORE
REK. 2018

Wettelijk of niet

WEERBAARHEID

Weerstandsratio

> 1,00

2,2

2,2

3,1

2,6

2,7

2,5

2,1

2,1

Eigen ijkpunt; aangepaste definitie

Reserves stand ultimo jaar

109

140

135

144

164

166

162

183

Eigen ijkpunt; geen norm

Solvabiliteitsratio

14,1%

17,7%

17,9%

24,5%

23,7%

26,5%

23,6%

30,0%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

STABILITEIT

Structureel saldo

>  0

10,3

12,4

1,7

23,8

16,5

12,1

7,7

24,1

Wettelijk (BBV); nieuwe definitie tov onze definitie

Structureel saldo in %

2,4%

0,4%

5,1%

3,5%

2,7%

1,5%

5,0%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

Volatiliteit

< 47,50%

43,0%

41,0%

41,8%

45,5%

31,3%

41,6%

37,6%

39,4%

Eigen ijkpunt

EMU-saldo

-18,0

-11,1

-11,8

9,6

19,3

-4,0

16,4

-30,1

8,6

Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

FLEXIBILITEIT

Belastingen

– Kostendekkendheid leges

< 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Wettelijke norm

– Onbenutte belastingcapaciteit

7,4

2,0

5,6

3,8

4,3

3,7

4,1

4,6

3,9

Eigen ijkpunt

– Lastendruk t.o.v. landelijk

5,6

0,7

5,3

1,9

1,5

1,3

0,8

-1,7

-0,3

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

– Lastendruk t.o.v. landelijk in %

89,1%

95,9%

96,9%

97,4%

98,3%

103,7%

100,6%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

Schuld

– Netto schuldquote

< 130%

84%

78%

87%

57%

72%

59%

63%

53%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

– Netto gecorrigeerde schuldquote*

< 130%

65%

64%

86%

57%

50%

58%

55%

52%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

– Bruto Rentequote

< 5%

3,5%

3,4%

2,7%

3,4%

2,3%

2,6%

1,9%

2,1%

Eigen ijkpunt

– Netto Rentequote

< 2,5%

2,1%

1,9%

2,1%

1,7%

1,3%

2,0%

1,6%

1,7%

Eigen ijkpunt

– Renterisiconorm

< 93,1

28,0

24,5

32,1

33,0

93,2

55,6

102,0

30,9

Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

– Kasgeldlimiet

< 39,5

40,9

62,7

38,2

26,3

39,6

30,2

43,0

53,4

Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

Bedrijfsvoering en exploitatie

– Kapitaallasten quote

< 10%

7,0%

8,0%

5,7%

9,4%

4,2%

3,9%

3,9%

3,2%

Eigen ijkpunt

– Vaste personeel quote

< 15%

12,6%

10,2%

11,7%

11,8%

10,9%

13,1%

15,1%

13,7%

Eigen ijkpunt

– Flexibel personeel quote

<  5%

3,2%

3,2%

3,2%

3,0%

3,2%

3,9%

3,7%

3,9%

Eigen ijkpunt

– Structurele subsidie quote

< 15%

16,5%

16,5%

17,4%

16,8%

13,1%

14,1%

12,2%

13,7%

Eigen ijkpunt

– Incidentele subsidie quote

< 2,5%

1,7%

3,1%

3,9%

4,5%

-

6,6%

2,8%

4,8%

Eigen ijkpunt

– Investeringen / schulden

55,0%

63,0%

42,1%

40,1%

35,6%

40,5%

24,7%

40,4%

Eigen ijkpunt; geen norm

– Grondexploitaties

23,8%

22,9%

27,2%

21,9%

21,1%

22,6%

19,7%

15,2%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

* N.a.v. een wijziging in de BBV-regelgeving is de brutoschuldquote vanaf de begroting 2016 vervangen door de netto gecorrigeerde schuldquote.

ga terug