Jaarstukken 2018

Leeswijzer / Voorwoord

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2018. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten.

 In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug. Een kleine leeswijzer hierbij: een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.


Voorafgaand aan de programma’s geven wij ook een overzicht van enkele belangrijke thema's en de geleerde lessen. Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen, maar ook om te leren over zaken die goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Na de programma’s volgen de paragrafen die wij verplicht zijn om op te nemen in onze begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag.
Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met een financiële analyse op hoofdlijnen, het rekeningresultaat per programma en de balans met een uitgebreide toelichting daarbij, waaronder ook een overzicht van de reserves en voorzieningen. Tot slot volgen nog enkele bijlagen die betrekking hebben op achtergrondinformatie zoals Amersfoort in cijfers, maar ook het verstrekte subsidieoverzicht.

ga terug