Jaarstukken 2018

Subsidies

Subsidies

Overzicht verstrekte subsidies
In 2018 heeft de gemeente Amersfoort 491 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 431 incidentele subsidies en 60 structurele subsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de totaaltelling.
Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies
(bedragen x € 1.000,--)

Incidentele subsidies

Structurele subsidies

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Algemeen bestuur

1

4

Programma 2 Veiligheid en handhaving

Sociale veiligheid

1

31

1

42

Programma 4 Sociaal Domein

Sociale basisinfrastructuur

48

9.567

15

730

Ambulante zorg en ondersteuning

8

635

1

12.116

Specialistische zorg en ondersteuning

7

379

9

3.000

Bescherming en veiligheid

12

2.312

9

7.765

Werk en inkomen

19

1.115

11

20.904

Programma 5 Onderwijs

Onderwijsbeleid

90

7.130

2

243

Onderwijsvoorzieningen

65

1.894

1

189

Programma 6 Sport

Sport *

85

726

3

6.389

Programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgoed

1

193

Programma 8 Wijken en Wonen

Wijken

14

352

Programma 10 Economie en duurzaamheid

Economie

15

383

1

247

Duurzaamheid en innovatie

5

184

Programma 11 Cultuur

Monumentenzorg en archeologie

3

3

Kunst en cultuur *

80

1.145

17

14.247

TOTAAL

453

26.049

71

65.876

* Een aantal subsidieregelingen wordt uitgevoerd door gesubsidieerde instellingen. Het totale subsidiebudget wordt aan deze instellingen toegekend, waarna zij de subsidieregelingen voor de gemeente uitvoeren.
Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via http://www.amersfoort.nl/subsidies. Het register wordt wekelijks geactualiseerd.
De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2018. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies  zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.

ga terug