Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Indicatoren

Indicatoren

8.2.a

Jaren wachttijd als woningzoekende

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5,4

5,9

6,3

7,4

7,4

6,3

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting:

Het aantal jaren dat een woningzoekende gemiddeld stond ingeschreven bij Woningnet bij acceptatie van een woning. Sociale huurwoningen worden toegewezen op basis van wachttijd. De aangeboden woning gaat naar de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. De gemiddelde wachttijd die nodig is om voor een woning in aanmerking te komen, zegt daarmee iets over de krapte op de sociale huurwoningmarkt.
Het streven is om de wachttijden terug te dringen door meer woningen toe te voegen in het sociale segment.                           

8.2.b

Kernvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

17863

17822

18166

17645

17943

18200

Bron:

BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S

Toelichting:

De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 710,68 (2017). De kernvoorraad is primair bedoeld voor het huisvesten van de doelgroep. Door het stimuleren van nieuwbouw, transformaties van kantoren, beperken van sloop, verkoop en liberalisaties van corporatiewoningen wordt gepoogd de omvang van de kernvoorraad uit  te breiden. (streefcijfer kernvoorraad van 18.200 wordt als minimum beschouwd)                                                                                                                               
De gemeente rekent woningen met een huur tot de liberalisatie grens (€ 710,68 ) als een sociale huurwoning. Woningen die door inkomensafhankelijke huurverhoging boven de liberalisatie grens zijn gestegen, tellen dan niet mee. Corporaties definiëren een sociale huurwoning als woningen met een sociaal huurcontract bij aanvang huur. Wanneer de huur van zo’n woning boven de liberalisatiegrens is gestegen en op een gegeven moment opnieuw verhuurd wordt, daalt de huur in de regel weer onder die liberalisatiegrens. In de toekomst gaat de gemeente ook als definitie voor sociale huurwoningen (en kernvoorraad) het sociaal huurcontract  hanteren. Dit betekent dan ook dat de cijfers voor de omvang van de kernvoorraad anders zullen zijn.

8.2.c

% toewijzing aan urgenten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

38

40,6

35,3

29,3

21,8

45

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting:

Aandeel sociale huurwoningen dat is toegewezen aan urgent woningzoekenden op het totaal van woningzoekenden. (streefcijfer 45% wordt als maximum beschouwd).

8.2.d

Nieuwbouw

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

390

259

579

549

365

518

Bron:

BAG /CBS; bewerking O&S

Toelichting:

Nieuwbouw en sloop hebben betrekking op zowel koop- als huurwoningen. Huurwoningen bestaan voor het grootste deel uit woningen van corporaties maar ook van particuliere verhuurders.
Naast nieuwbouw worden er ook door transformatie van bijvoorbeeld kantoren nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Voor 2018 betrof dat 496 woningen.

8.2.e

Sloop

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

163

78

123

2

169

94

Bron:

BAG /CBS; bewerking O&S

Toelichting:

Nieuwbouw en sloop hebben betrekking op zowel koop- als huurwoningen.