Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.02.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kunnen mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.

Maatregelen van brandpreventie.
Maximaal inzetten om de kosten zoveel mogelijk te verhalen op de vervuiler.

256

2

Om grote evenementen voor de stad Amersfoort te kunnen behouden is er voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen in de evenementenvergunningen. Doordat vooraf de evenementenkalender niet volledig is in te schatten, ontstaat het risico dat het tekort op de evenementen hoger is dan vooraf ingecalculeerd.

Er wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid, waarin aandacht is voor de kostendekkendheid. De verwachting is dat deze de 1e helft van 2019 gereed is.

90

3

De illegale stort van asbest, waarvan de eigenaar niet is te achterhalen waardoor de kosten van verwijdering voor gemeente Amersfoort zijn.

Legaal storten van asbest is laagdrempelig.

57