Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

13 BEDRIJFSVOERING

1.908

0

1 BEDRIJFSVOERING

2.759

0

2 FACILITAIR EN HUISVESTING

463

0

3 INFORMATIEVOORZIENING

62

0

4 OVERIGE ONDERSTEUNING

0

0

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

-1.376

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 BEDRIJFSVOERING

01. Privacy & InformatiebeveiligingZoals reeds gemeld in de Zomerrapportage is tijdens de tussenevaluatie over de stand van zaken implementatie AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)  in november 2017 gemeld dat er extra tijd nodig was voor de implementatie. Om die reden heeft het College besloten het programma Privacy & Informatiebeveiliging met een half jaar te verlengen tot juni 2018. Conform de melding in de RIB 2018-061 betreffende het eindrapport programma Privacy en Informatiebeveiliging zijn de incidentele kosten hiervan, welke zijn geraamd op € 240.000 in 2018, financieel niet gedekt.

-240

I

02. GENERATIEPACT/NEXT033 (jongerenpool)Zoals reeds gemeld in de Zomerrapportage loopt per 1 januari 2018 het Amersfoortse generatiepact en valt er loonruimte vrij die herbezet moet worden onder de voorwaarden van het pact. De herbezetting van de vrijgevallen middelen is inmiddels georganiseerd (NEXT033 - jongerenpool), maar loopt niet synchroon met de vrijval van loonruimte/uren. Ook voor het beschikbare incidentele budget ten behoeve van de kosten van het generatiepact geldt dat de realisatie in 2018 minder hoog is dan eerder ingeschat en de kosten in latere jaren zullen komen. Dat leidt in 2018 in totaal tot een overschot van € 373.000. Deze middelen moeten echter wel beschikbaar blijven voor latere jaren. Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag ten behoeve van de dekking van het generatiepact en de herbezetting over te hevelen naar 2019 en verder. De verdeling ziet er als volgt uit: 2019: € 213.000; 2020: € 42.000; 2021: € 118.000.

373

I

03. Dit betreft meer opbrengsten ten laste van diverse projecten.

450

I

04. De kapitaallasten zijn lager dan begroot omdat de start van de afschrijving van een deel van de investeringen is doorgeschoven. De investeringen zijn nog niet in gebruik genomen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een afgebroken aanbesteding en een investering die in eerste instantie bewust iets is vertraagd om beter aan te kunnen sluiten bij de renovatie van het stadhuis.Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage zijn de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager. Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

2.021

I

05. Het bedrag voor ondermijning is niet volledig uitgeven, daarom stellen we voor 146.000 over te hevelen naar 2019. Dit komt doordat diverse  projecten later zijn gestart maar wel doorlopen in 2019.

146

I

2 FACILITAIR EN HUISVESTING

01. Lagere uitgaven groot onderhoud Stadhuis dan geraamd. Als gevolg hiervan is ook de onttrekking uit de reserve onderhoud lager.

358

I

3 INFORMATIEVOORZIENING

02. De incidentele middelen voor het leningenbeheerpakket zijn niet benut. De aanbesteding vindt uiteindelijk in 2020 plaats.

60

I

01. De incidentele middelen uit het Ontwikkelbudget voor het doorontwikkelen van elektronische formulieren konden nog niet volledig worden benut. De werkzaamheden lopen door in 2019. Wij stellen daarom voor om via een overhevelingsvoorstel dit bedrag hiervoor in 2019 beschikbaar te houden.

72

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

02. Lagere onttrekking reserve Stadhuisplein in verband met lagere uitgaven groot onderhoud.

-358

I

01. Lagere onttrekking uit de Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen in verband met lagere afschrijvingslasten van de investeringen. Dit komt nagenoeg overeen met de lagere afschrijvingslasten.

-1.017

I

Totaal 13 BEDRIJFSVOERING

1.865