Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.13.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Renovatie Stadhuis
Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. techn. risico's e.d. (vb. asbestproblematiek).

1. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)
2. Inzet post onvoorzien
3. Stopzetten project

676

2

Renovatie Stadhuis
Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. prijsstijgingen a.g.v. uitloop en veranderde marktomstandigheden (overspannen markt waardoor tegenvallende of mislukte aanbesteding).

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket
5. Inzet post onvoorzien
6. Stopzetten project

676 

3

Renovatie Stadhuis
Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. wijziging scope: de heroverweging uit het coalitieakkoord waarbij o.a. aardgasvrije renovatie en energieneutrale nieuwbouw zal worden onderzocht.

Duidelijke afbakening en bewaking van de scope.

 673