Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.03.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Veranderende markt-omstandigheden kunnen leiden tot prijsverhogingen bij het sluiten van nieuwe contracten middels aanbestedingen.

Prijsverhogingen kunnen –deels- worden doorberekend in tarieven.

641

2

Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade, en wateroverlast).

Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk.

447 

3

Invasieve exoten (met name Japanse Duizendknoop) veroorzaken schade.

De structurele bestrijding van de Japanse Duizendknoop binnen de wettelijk mogelijke aanpak. In de begroting 2018-2021 zijn er voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop extra middelen opgenomen.

430