Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-1.618

740

1 ALGEMEEN BESTUUR

-1.278

26

2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER

35

0

3 DIENSTVERLENING

-376

714

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 ALGEMEEN BESTUUR

01. Zoals in de zomerrapportage gemeld zijn de loonkosten voor het college in 2018 € 125.000 hoger, als gevolg van het uitbreiden van het aantal wethouders in het college. In de begroting 2019 en verder is rekening gehouden met deze hogere kosten. Daarnaast is de overschrijding in 2018 voor € 800.000 veroorzaakt door een extra storting in de voorziening pensioenen (oud) wethouders. Dit heeft te maken met het aantreden van nieuwe wethouders, de waardeovername van door hen elders opgebouwde pensioenen en de lage rekenrente. De lage rekenrente leidt tot verhoging van de kosten van alle opgebouwde rechten, dus ook van de waardeovername in 2018. De voorziening moest op basis van ministerieel voorschrift (rekenrente) en de berekeningen van een externe partij op het juiste niveau worden gebracht.

-941

I

02. Zoals in de zomerrapportage is gemeld is medio juni is het nieuwe college geinstalleerd. Het college is uitgebreid met 2 wethouders en voor de ondersteuning van de wethouders is er een strateeg,  bestuursadviseur communicatie en een managementondersteuner aangesteld. De kosten € 121.000 voor strateeg en communicatiemedewerker kunnen wij binnen de beschikbare budgetten opvangen.

I

03. De VNG heeft in 2017 besloten, de kosten voor gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke activiteiten niet meer uit het gemeentefonds te bekostigen maar direct bij alle gemeenten in rekening te brengen. Tegenover extra kosten op begrotingsprogramma ‘bestuur en dienstverlening’ onderdeel lidmaatschappen staan in principe even hoge extra inkomsten op het programma ‘financiën’ programma 12 (hogere uitkering van het gemeentefonds van € 191.000). In 2018 waren de VNG-uitgaven echter hoger dan de stijging van het gemeentefonds in datzelfde jaar, waardoor een incidenteel tekort ontstaat van € 179.000.

-370

I

04. Wij hebben voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022 een bedrag van € 34.000 niet uitgegeven. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar periode 2019-2021.

I

2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER

De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden derhalve niet toegelicht.

I

3 DIENSTVERLENING

01. Zoals gemeld in de zomerrapportage zijn er meer verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen in 2018. Daardoor is de afdracht van de Rijksleges € 410.000 hoger dan  in de begroting geraamd. Oorzaak van de meer verstrekkingen van reisdocumenten is dat kinderen een eigen reisdocument moeten hebben (wetswijziging 2012). Hierdoor hebben we in 2017 en in 2018  extra verstrekkingen van deze documenten.  Door die extra verstrekkingen zijn zowel de lasten als baten te laag geraamd. Wij zagen in het 4e kwartaal van 2018 al een afvlakking van de aanvragen. In 2019 verwachten wij weer een normaal patroon te zien van de verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen.

Op 21 maart 2018 vond een referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten plaats. De lasten hiervoor bedroegen € 45.000. Hiervoor hebben wij d.m.v. een taakmutatie uit het Gemeentefonds € 54.000 ontvangen. Dit bedrag staat als baat verantwoord in programma 12 bij de Algemene Uitkering.

In de begroting was voor de Gemeenteraadsverkiezingen € 355.600 geraamd. De lasten kwamen echter uit op € 416.000. Een nadeel van € 60.000. Oorzaak is de hertelling van de uitslagen van de verkiezing.

-515

I

02. De verstrekkingen van o.a. reisdocumenten en rijbewijzen zijn in 2018 aanzienlijk hoger dan in de begroting 2018 opgenomen. Mede hierdoor zijn de ontvangen leges waarover rijksleges afgedragen moeten worden  hoger dan in de begroting was opgenomen (€ 692.000). In de zomerrapportage hadden wij een voordeel van € 729.000 gemeld, wij zagen in het 4e kwartaal van 2018 al een afvlakking van de aanvragen. In 2019 verwachten wij weer een normaal patroon te zien qua verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen.

692

I

Totaal 01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-1.826

692