Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Investeringen

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden

Rekening

Afwijking

Toelichting

01 Bestuur en dienstverlening

Investeringen met een economisch nut

Audiovisuele middelen raadszaal

-218

-28

-190

Project loopt door in 2019 waarvoor restant middelen worden ingezet.

Verkiezingen raad

-101

0

-101

Schuift door naar 2019.

Totaal investeringen 01 Bestuur en dienstverlening

-319

-28

-291