Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.01.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Verlies van gegevens door een aanval (fysiek of via internet): risico-analyse PwC 2014  in het kader van het beheer Basisregistratie Personen (BRP), ondanks de uitwijkvoorziening in Leusden.

Er is een gemeentebrede projectorganisatie ingericht.

159

2

Het ontslag/opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan.

Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.

144 

3

Uitval van applicaties (Key2BZ/ JCC klantgeleiding) door verouderde ICT infrastructuur.

Structurele maandelijkse monitoring van IT Dienstverlening en Advies/Burgerzaken op storingen en updates en daarbij behorende acties moeten uitval minimaliseren dan wel voorkomen.

67