Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-12.060

20.441

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-1.135

545

2 GRONDEXPLOITATIES

-8.882

10.937

3 VASTGOED

-2.043

8.959

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

01. Gemeente Amersfoort werkt samen in het Platform Water Vallei en Eem aan klimaatadaptatie. Binnen dat kader hebben we gezamenlijk opdrachten en onderzoeken laten uitvoeren, met Gemeente Amersfoort (lid van het platform) als projectleider. Deze kosten zijn doorbelast aan het Waterschap Vallei en Veluwe, Zij beheert de financiële administratie voor dit platform.

-47

I

02. Bijdrage Waterschap Vallei en Veluwe aan de kosten voor Platform Water Vallei en Eem.

47

I

03. Het project Grebbelinie kan met een voordeel van € 325.000 worden afgesloten. Een langlopend project dat al enige tijd is opgeleverd. In afwachting van de definitieve subsidiebeschikkig van de provincie, is voorgefinancieerd vanuit de reserve Groen Blauw. Nu de subsidie is vastgesteld en gebleken dat er geen te verrekenen posten meer zijn, kan het voordelig saldo vrijvallen.

325

I

04. Het Project Park Randenbroek, met betrekking tot investeringen in de deelgebieden Heiligenbergerbeek, Park Randenbroek en Metgensbleek, Vosheuvel en de Sportstrook kan met een voordeel van afgerond € 345.000 worden afgesloten. De inkomsten voor de investeringen bestaan uit gemeentelijke middelen, subsidies van o.a. de provincie Utrecht en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en subsidie o.b.v. Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim 2011) voor het "complex historische buitenplaats Randenbroek". In 2018 is deze laatste subsidie definitief vastgesteld. Het voordeel binnen het project is met name ontstaan doordat onderhoud van het park niet binnen het project is verantwoord maar in de gewone dienst in de afgelopen jaren (v.a. 2014 e.v.).

345

I

05. Amersfoort Vernieuwt (AV) projecten:
Dit betreft een bijdrage per woning aan de Alliantie voor het woonrijp maken van AV –projecten. In 2018 is € 1.500.000  besteed voor een drietal projecten. Dit komt ten laste van de hiervoor gereserveerde middelen in de reserve Sociale Woningbouw. Hiervoor zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

-1.500

I

06. Voor 2018 is een incidenteel bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor recreatieve ontwikkeling Vathorst-Noord. Deze middelen zijn in 2018 nog niet besteed. Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag in 2019 voor recreatieve ontwikkeling Vathorst Noord beschikbaar te houden.

100

I

07. In 2018 is een incidenteel bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Dit bedrag is niet volledig besteed. Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag in 2019 voor de implementatie beschikbaar te houden.

462

I

08. In 2018 zijn voor € 186.000 uitgaven gedaan voor binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. studies voor ontwikkeling Kop van Isselt, inclusief stedenbouwkundige bijdrage aan business case Rova verplaatsing en voorbereiding langs Eem en Spoor. Voorgesteld wordt een bedrag van € 186.000 te onttrekken aan de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

-186

I

09. Via raadsvoorstel 5621650 Programma Stadshart, d.d. 12-12-2017, is besloten akkoord te gaan met de besteding van de consignatiegelden parkeerfonds voor de bewegwijzering binnen programma Stadshart. Dit bedrag is in 2018 vrijgevallen en heeft geleid tot een incidentele baat. Hiertegenover staan de bijdragen aan de gemaakte kosten binnen Programmaplan Stadshart (zie indicenteel nadeel, gemeld bij de lasten).

389

I

10. De bijdrage aan de gemaakte kosten binnen Programmaplan Stadshart bedragen in 2018 € 898.000. In deze begroting is € 309.000 aan budget beschikbaar. Het incidenteel tekort bedraagt € 589.000.

Dit tekort wordt als volgt gedekt:

1) de vrijgevallen consignatiegelden parkeerfonds ad € 389.000 (zie incidenteel voordeel gemeld bij de baten);

2) in de begroting 2019 is een incidenteel budget beschikbaar van € 377.000 vanuit overgehevelde incidentele middelen jaarrekening 2017. Voorgesteld wordt om van dit bedrag € 200.000 over te hevelen naar 2018.

-589

I

2 GRONDEXPLOITATIES

01. Als gevolg van verbeterde resultaten kan een deel van de verliesvoorzieningen van de Lichtenberg (€ 575.000) en de gehele verliesvoorziening van Vathorst bedrijven (€ 701.000) vrijvallen. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.

1.276

I

02. De verliesvoorzieningen voor de onderstaande grondexploitaties zijn verhoogd ten opzichte van de jaarrekening 2017. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.
- Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) € 710.000
- Wieken Vinkenhoef  € 765.000
- De Birkt € 21.000
- De Geer € 21.000
- Engweg 9 € 72.000
- Zwembad Liendert € 120.000

-1.709

I

03. Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode voor tussentijdse winstneming is bij diverse deelgrondexploitaties van BSG tussentijdse winst genomen.

1.736

I

04. Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode voor tussentijdse winstneming is bij diverse deelgrondexploitaties van BSG tussentijdse winst genomen (zie ook toelichting op de baten). Deze winst is geheel gebruikt om de boekwaarde van BSG te verlagen, dit levert een nadeel op van € 1.736.000.

-1.736

I

05. Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode voor tussentijdse winstneming is bij de volgende (deel)grondexploitaties een tussentijdse winst genomen van in totaal € 2.498.000.
- Wieken Zuid: € 245.000 (Als gevolg hiervan stijgt het tekort op hoofdgrondexploitatieniveau. Hierdoor moet deze tussentijdse winst volledig gebruikt worden voor het ophogen van de verliesvoorziening Wieken Vinkenhoef.)
- Hogewegzone (Amersfoort Vernieuwt): € 676.000
- ABC school (Amersfoort Vernieuwt): € 821.000
- De Schans: € 58.000
- Neptunusplein: € 216.000
- Laan naar Emiclaer: € 482.000

2.498

I

06. De gemeente faciliteert een aantal initiële projecten van particuliere initiatiefnemers waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2018 een last op van € 691.000.

-691

I

07. De gemeente faciliteert een aantal initiële projecten van particuliere initiatiefnemers waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2018 een baat op van € 677.000.

677

I

08. De grondexploitaties Engweg 9, Kavels over de Laak en Zwembad Liendert zijn in 2018 vastgesteld. Daarom zijn deze niet opgenomen in de begroting 2018 en levert dit een verschil op aan de lastenkant.

-1.788

I

09. Mede in het kader van de komst van het CCNL naar de Vathorst Podium locatie zijn er kosten gemaakt die niet begroot waren.

-238

I

10. In het kader van de ontwikkeling van Vathorst worden de gronden van de grondbank door het OBV afgenomen op het moment dat deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij geleverd worden. Deze mutaties leveren in 2018 ten opzichte van de begroting een nadeel op van € 1.663.000 aan de lastenkant. Hier staat tegenover een voordeel van hetzelfde bedrag aan de batenkant. Er zijn meer gronden in 2018 geleverd dan in de begroting rekening mee is gehouden.

-1.663

I

11. In het kader van de ontwikkeling van Vathorst worden de gronden van de grondbank door het OBV afgenomen op het moment dat deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij geleverd worden. Deze mutaties leveren in 2018 ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 1.663.000 aan de batenkant. Hier staat tegenover een nadeel van hetzelfde bedrag aan de lastenkant. Er zijn meer gronden in 2018 geleverd dan in de begroting rekening mee is gehouden.

1.663

I

12. De afwikkeling van een schadegeval in een reeds afgesloten BSG project heeft geleid tot een nadeel van € 126.000.

-126

I

13. Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2018. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de kosten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.

647

I

14. Diverse afwijkingen in de gerealiseerde baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2018. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.

-1.961

I

15. De voorraadmutatie van de grondexploitaties betreft het verschil tussen de lasten en de baten in een jaarschijf welke naar de balans worden gemuteerd per hoofdgrondexploitatie. De in 2018 gerealiseerde voorraadmutatie aan de lastenkant is hoger dan begroot.

-1.578

I

16. De voorraadmutatie van de grondexploitaties betreft het verschil tussen de lasten en de baten in een jaarschijf welke naar de balans worden gemuteerd per hoofdgrondexploitatie. De in 2018 gerealiseerde voorraadmutatie aan de batenkant is hoger dan begroot.

5.048

I

3 VASTGOED

01. A De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat de Amerena is opgeleverd in 2018 (in plaats van 2017) en daardoor de afschrijving pas start in 2019, terwijl deze wel voor 2018 was geraamd.

1.009

I

01.B Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage zijn de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager. Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

1.072

I

02. MFA de Laak:
In 2017 was een stelpost voor groot onderhoud opgenomen. Dit groot onderhoud is niet uitgevoerd in 2017, maar zat in de nieuwe opdracht voor het groot onderhoud van de jaarschijf 2018. In 2017 was de stelpost dus onterecht opgenomen, waardoor deze in 2018 is vrijgevallen.

159

I

03. Voor 2018 hebben wij voor de gebruikers van MFA Eemhuis de lasten voor rioolbelasting en OZB (gebruikers) en energie lasten betaald, terwijl deze niet waren begroot. Deze kosten zijn doorbelast aan de gebruikers (zie ook voordeel op de baten).

-265

I

04. Niet geraamde baten voor doorbelasting rioolbelasting en OZB en energielasten aan de gebruikers MFA Eemhuis (zie ook nadeel op de lasten).

265

I

05. De lasten voor MFA de Veencampus zijn voor 2018 niet begroot op programma 7. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding. Deze overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 5 (onderwijs).

-77

I

06. De lasten voor de brandweerkazernes zijn voor 2018 niet op programma 7 begroot. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding van € 66.000. Een bedrag van € 63.000 heeft betrekking op onderhoudskosten. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve onderhoud gebouwen brandweer.

-66

I

07. De meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) van de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) zijn in 2018 geactualiseerd aan de hand van een herinspectie. Zoals gemeld in de zomerrapportage resteert er per saldo een tekort in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de marktsituatie in de bouw, strengere wet- en regelgeving en een beter inzicht in het toekomstige, noodzakelijke onderhoud. Daarnaast was voor een aantal MFA’s nog geen of een zeer beperkte voorziening ingesteld.

-90

I

08. In navolging van het raadsbesluit van 21 november 2017 over doordecentralisatie onderwijshuisvesting is in 2018 besloten tot de juridische overdracht aan de schoolbesturen van drie gebouwen die nog in eigendom waren van de gemeente (zijnde De Kinderhof, De Stek en De Parel). Bij deze overdracht is aan de schoolbesturen een bijdrage gegeven, zodat de gebouwen op een voldoende kwaliteitsniveau gebracht konden worden door het schoolbestuur. Het hier vermelde bedrag betreft het aandeel binnen het programma-onderdeel vastgoed.

-183

I

09. Voor 2018 en 2019 is binnen het programma-onderdeel Vastgoed budget beschikbaar gesteld voor het toegankelijker maken van gemeentelijk openbaar vastgoed (wijkcentra, sporthallen en multifunctionele gebouwen). Zoals vermeld in de Raadsinformatiebrief 2018-112 Amersfoort Toegankelijk zal begin 2019 worden gestart met het aanpassen van het gemeentelijk vastgoed. Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) de in 2018 niet bestede (€ 353.000), maar wel deels reeds verplichte middelen  over te hevelen naar 2019, zodat er in 2019 voldoende middelen zijn voor het toegankelijker maken van gemeentelijk openbaar vastgoed.

353

I

10. Conform vermelding in de zomerrapportage betreft dit niet geraamde huuropbrengsten parkeergarage Amerena.

192

I

11. Niet geraamde huuropbrengsten zwembad. Hier tegenover staan in programma Sport niet geraamde lasten in verband met de verstrekte exploitatiebijdrage voor Amerena. Per saldo is dit dus, zoals reeds gemeld in de zomerrapportage, een budgetneutrale post.

839

I

12. Door vertraging van de oplevering van zwembad Amerena is de levering van de grond van Sporthal Schuilenburg vertraagd naar 2018. De verkoopopbrengst is een incidentele baat in 2018, welke niet geraamd is in dit jaar. Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.

3.500

I

13. Lagere huurinkomsten welzijnsportefeuille als gevolg van herontwikkeling gemeentelijke locaties ad € 153.000 en het niet kunnen realiseren van beoogde huurverhoging van gemeentelijke panden als gevolg van de voorwaarden in lopende huurcontracten, waarvoor extra baten zijn geraamd voor begroting 2018 e.v. van € 85.000 (herstelmaatregel begroting 2015-2018). Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.

-238

I

14. Op grond van wijziging BBV mogen de baten van erfpacht niet meer opgenomen worden binnen de grondexploitatie. Dit levert in programma 7 een voordeel op in de exploitatie van € 95.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan in programma 12 extra rentelasten. Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.

95

I

15. De exploitatie van het gronddepot aan de Nijkerkerstraat heeft in de afgelopen jaren 2015-2018 een voordeel opgeleverd. Dit totaal voordeel valt verplicht vrij in deze jaarrekening. Indien het gronddepot in de toekomst wordt ontmanteld brengt dit mogelijk een nadeel met zich mee.

236

I

16. Zoals vermeld in de zomerrapportage zal een aantal panden dat gerubriceerd staat onder de voorraad strategisch vastgoed naar verwachting niet op korte termijn verkocht worden. Deze panden dienen daarom te worden overgeheveld naar de materiële vaste activa. Al deze panden hebben een individuele (restant) boekwaarde onder de € 100.000 en worden conform de financiële verordening niet geactiveerd, maar direct afgeschreven. Dit levert bij de jaarrekening 2018 een incidenteel nadeel op van € 350.000.

-350

I

17. Door de verkoop van de boerderij aan de Laan naar Emiclaer is de restant boekwaarde van € 142.000 afgeboekt. Hier staat tegenover dat er een baat van € 776.000 is gerealiseerd.

-142

I

18. In de begroting is geen budget opgenomen voor planontwikkelingskosten voor het strategisch vastgoed. In 2018 is voor € 1.082.000 aan planontwikkelingskosten gerealiseerd. In de reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) is voor 2018 rekening gehouden met € 1.250.000 planontwikkelingskosten. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.082.000 te onttrekken aan de RRI.

-1.082

I

19. In 2018 zijn diverse opbrengsten gerealiseerd in het kader van verkoop/verhuur van panden welke vallen onder het strategisch vastgoed. Ten opzichte van de begroting levert  dit in totaal een voordeel op van € 1.865.000 aan de batenkant. Het betreft hier onder andere:
- Verkoop Elleboogkerk (incl. ontvangen verzekeringsuitkering)
- Verkoop Liendertseweg 101a
- Verkoop Laan naar Emiclaer (boerderij)
- Diverse (huur) opbrengsten

1.865

I

20. Diverse balansmutaties op de voorraad strategisch vastgoed welke per saldo geen effect hebben op het jaarrekeningsaldo, maar wel via de baten en lasten worden verantwoord.

-2.236

I

21. Diverse balansmutaties op de voorraad strategisch vastgoed welke per saldo geen effect hebben op het jaarrekeningsaldo, maar wel via de baten en lasten worden verantwoord.

2.236

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden

I

Totaal 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-11.870

20.363