Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 07.05

Project

Elisabethlocatie

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

18.850

350

18.500

Realisatie

Lasten/ Baten

16.664

3.122

13.542

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting: De hogere baten betreft met name de vergoeding voor de hogere asbestkosten bij de sloop van het Elisabethziekenhuis. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten, deze worden nog gerealiseerd.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Hogere kosten in voorbereiding en uitvoering sloopwerkzaamheden

a. Gemeentelijke kosten tot minimum beperken
b. Meerkosten asbest verhalen op Meander Medisch Centrum (MMC)

2. Hogere inrichtingskosten

Duidelijke financiële kaders (taakstellend)

3. Archeologische vondsten

Aanpassen ontwerp

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 07.06

Project

Over de Laak

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

8.561

2.150

6.411

Realisatie

Lasten/ Baten

1.641

1.999

-358

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting: Bovenstaande informatie met betrekking tot de Laak heeft betrekking op de investeringsprojecten Waterrijk, Speelpolder en 't Hammetje.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op.

Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen

2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging
op voor het gehele project

Afhankelijkheden inzichtelijk maken

3. Het resultaat uit de grex Kavels over de Laak valt lager uit.

Jaarlijkse actualisatie

Nieuw

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 07.07

Project

De Hoef

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

1.048

82

966

Realisatie

Lasten/ Baten

1.048

82

966

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting: Er is afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelkader voor De Hoef. Deze zal begin 2019 worden afgerond en vastgesteld. Dit zal alle betrokkenen de kaders bieden voor verdere planontwikkeling. In 2019 zal ook gewerkt worden aan de ontwikkelstrategie en een start gemaakt worden met het faciliteren van plannen en deze publiekrechterlijk mogelijk maken. Kosten zijn tot vaststellen juiste kostenverhaalsinstrument gedekt uit de reserve sociale woningbouw en de RRI. Voor 2019 worden de kosten gedekt uit het initiële plankostenbudget.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geinvesteerd is)

Kostenverhaal conform experiment 7V gaan regelen, tot die tijd niet of beperkt investeren.

nieuw

2. Te weinig woningbouw, daarmee te weinig interesse ontwikkelaars, kostenverhaal niet voldoende

Genoeg mogelijkheden bieden in ontwikkelkader.

nieuw

3. Verplaatsen P&R en fietsparkeren

Opnemen in kostenverhaal en evt bijdrage aan start derden in business case.

nieuw

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 07.08

Project

Omgevingswet

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

3.850

3.850

Realisatie

Lasten/ Baten

275

-

275

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting:

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Gemeentebreed zaaksysteem is niet tijdig ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Concrete risico's worden continu in beeld gebracht en geminimaliseerd door de vakafdeling.

Nieuw

2. Landelijk Omgevingsloket (met alle koppelingen aan lokale systemen) is niet tijdig gereed

Contact houden met het Rijk en VNG. Actie is aan hun.

Nieuw

3. Budget is onvoldoende om het DSO te realiseren

Periodiek toetsen of uitgaven passen binnen eerder gemaakte afspraken. Inzet post onvoorzien en evt. aanvullende financiering.

Nieuw