Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-1.945

6.658

1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

301

-213

2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS

0

6.984

3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

-112

156

4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN

-2.134

-33

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-237

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

01. Er is in 2018 geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

100

I

02. In de begroting waren kapitaallasten geraamd voor voorzieningen in de Laak. Deze voorziening is nog niet gerealiseerd dus levert dit een financieel voordeel op.

89

I

03. Jaarlijks brengen wij rente in rekening bij het OBV Vathorst met betrekking tot de Wijkse Voorzieningen Vathorst. Door de fasering van de op te leveren woningen, lagen de aantallen hiervoor lager dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor brengen wij minder in rekening.

-213

I

2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS

01. In de begroting 2018 heeft de meicirculaire 2017 als basis gediend voor de gemeentefondsberekening. Hierna zijn er diverse circulaires verschenen in 2017 en 2018, o.a. de september- en decembercirculaire 2017, en de maart-, mei-, september- en decembercirculaire 2018.

Na de zomerrapportage 2018 zijn er twee circulaires gepubliceerd; de september- en decembercirculaire 2018. Deze beide circulaires hadden een nadelig effect op de jaarschijf 2018. In de zomerrapportage 2018 is een positief financieel effect gemeld van € 7,8 mln. Dit positieve effect is op basis van deze circulaires neerwaarts bijgesteld naar € 6,9 mln.
De grootste posten uit dit effect worden hierin nader genoemd.

I

02. Accresontwikkeling

-1.400

I

03. Actualisatie inkomensmaatstaven 2018

-1.016

I

04. Afrekening uitkeringsjaar 2016 en 2017

Inclusief de afrekening van de verhoogde asielinstroom 2017    € 0,3 mln.
(Deze uitkering staat op diverse programma's)

300

I

05. Diverse taakmutaties:           €9,1 mln.

Diverse kleine mutaties € 0,3 mln.

De taakmutaties  worden nader toegelicht in de betrokken (deel)programma's.

300

I

06. Programma 2:
Anti radicalisering                        € 0,1 mln.
Bommenregeling                          € 0,1 mln.

200

I

07. Programma 3:
Innovatieve aanpak energiebesparing € 0,3 mln.
Bodemsanering Vetgasfabriek              € 1,4 mln.

1.700

I

08.  Programma 4:  
Vrouwenopvang € 0,2 mln.;
Jeugd € 0,9 mln.;
Ambulante begeleiding € 0,2 mln;
Beschermd wonen € 2,7 mln.;
WsW € 0,7 mln.;
Buursportcoaches € 0,6 mln.;
Transformatiefonds Jeugd  € 0,7 mln.;
WMO   € 0,3 mln.;
Schuld en Armoede € 0,3 mln.;
Baankansen kwetsbare jongeren € 0,2 mln
Impulsgelden weerbaar bestuur € 0,1 mln;

6.900

I

3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

01. Onroerend Zaak Belasting
Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage is dit tekort ontstaan in belastingjaar 2016 en is het een gevolg van toegenomen leegstand en tegenvallende nieuwbouw. Dit is betrokken in de Begroting 2019.

-200

I

02. Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten.

280

I

4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN

01. Lagere rentelasten op incidenteel begrote posten.

149

I

02. Het achterblijven van investeringen leidt tot een nadeel in de doorberekende rente. Daarnaast is het rentepercentage lager dan begroot door fasering van de investeringen. Het BBV schrijft voor dat bij een grote afwijking het rentepercentage herberekend moet worden. Dit leidt tot een daling van het rentepercentage.

-2.841

I

03. Voordeel in de rente bestemd voor de financieringsbehoefte. Deze post wordt geraamd voor het aantrekken van vaste geldleningen. Er zijn in 2018 geen vaste geldleningen aangetrokken. Wel zijn er in het jaar 2018 kortlopende leningen afgesloten, met een negatieve rente. Dit is een rente voordeel.

558

I

04. Nadeel in de rente op de hypotheek geldleningen van ambtenaren wegens extra vervroegde aflossingen die in 2018 zijn gedaan.

-385

I

05. Lagere voorziene renteopbrengst Grondexploitaties als gevolg van een lagere rekenrente voor de grondexploitatie per 1-1-2018 dan vooraf geraamd in de begroting.

-168

I

06. Meer dividendopbrengsten door hoger dan vooraf verwacht dividend bij o.a. de ROVA en de BNG.

520

S

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

01. In 2018 was een onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen begroot inzake de kapitaallasten voor Scholencomplex De Vosheuvel. Cf. raadsbesluit  5646629 van 19 december 2017 vindt ingebruikname van de nieuwbouw voor schoolcomplex De Vosheuvel plaats in het voorjaar van 2019. De afschrijving start in 2020, waardoor in 2018 de begrote onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen niet heeft plaatsgevonden.

-234

I

Totaal 12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-1.945

6.584