Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.12.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV! welke weer participeert in o.a. Grondexploitatie OBV (PPS), kan niet voldoen aan haar verplichtingen, waardoor de gemeente extra kapitaal moet bijstorten in deze BV. In de actuele grondexploitatie OBV 2019 zijn de financiële risico's verder beperkt. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor winkels, woningen, kantoren. Daarnaast loopt Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV fiscaal risico over met name haar aandeel in het OBV.

De risico's binnen Vathorst worden gedurende het jaar gemonitord en wordt over gerapporteerd bij de herziening van de grondexploitaties.

713

2

Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.

In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein aan de hand van circulaires.

683

3

Verbonden partijen kunnen niet voldoen aan verplichtingen en/of dat de dividenden lager uitvallen dan begroot.

We volgen nauwgezet de aandeelhoudersvergaderingen en zullen daar waar nodig actie ondernemen.

385