Jaarstukken 2018

06 SPORT

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

06 SPORT

185

8

1 SPORT

185

8

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 SPORT

01. Zoals gemeld in de zomerrapportage, heeft opdrachtnemer ASF meer tijd nodig voor het uitvoeren van het onderzoek toekomst scenario's sportaccommodaties. ASF werkt hierin samen met SRO en verenigingen. Wij stellen voor de incidentele middelen die hiervoor bij de Meerjarenbegroting 2018-2021 beschikbaar zijn gesteld over te hevelen naar 2019, omdat de uitvoering in 2019 zal plaatsvinden.

300

I

02. Zoals in de zomerrapportage vermeld, is bij de Meerjarenbegroting 2018-2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor knelpunten in investeringen in sportaccommodaties. In 2018 zijn deze middelen niet ingezet. Wij stellen voor de incidentele middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld via een overhevelingsvoorstel beschikbaar te houden en te betrekken bij de kadernota Sport die in 2019 zal worden vastgesteld. Dit door middel van overheveling van een bedrag van € 155.000 naar 2020 en een bedrag van € 300.000 naar 2021.

455

I

03. Zoals in de zomerrapportage gemeld, is de bijdrage in de exploitatie sportcomplex Amerena hoger dan begroot. Hier tegenover staan inkomsten huuropbrengsten zwembaden. Zie programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling (vastgoed). Per saldo is het resultaat gemeentebreed budget neutraal.

-839

I

04. Zoals in de zomerrapportage gemeld, is er sprake van onderuitputting van de subsidie sport en bewegen als gevolg van minder toegekende subsidieaanvragen.

62

I

05. In de begroting is een stelpost voor incidentele onverwachte kosten aan accommodaties opgenomen. In 2018 deden zich minder knelpunten voor (reactief inzet middelen). Tevens ontbrak het aan ambtelijke capaciteit om aan knelpunten uitvoering te geven (pro-actieve middelen).

83

I

05. In het kader van de oude 1/3de regeling Sport zijn subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor het doen van investeringen. Deze regeling liep tot 2017. De uitbetaling van de toekenning van de subsidies vindt plaats nadat de voorzieningen zijn gerealiseerd en de lasten zijn verantwoord. De middelen hiervoor zijn beschikbaar binnen de reserve Sport en Bewegen. We stellen voor, conform bestaand beleid, € 68.000 uit de reserve Sport en Bewegen te onttrekken.

68

I

06. We stellen voor uit het rekeningresultaat 2018 van het programma Sport € 250.000,- te storten in de reserve Evenementen, zodat in de komende jaren één of meerdere sportevenementen kunnen worden georganiseerd. De reserve Evenementen is onder meer bestemd voor het organiseren van sportevenementen. De middelen in deze reserve worden geheel onttrokken voor de viering van Koningsdag 2019. Daarmee is de reserve uitgeput.

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 06 SPORT

129