Jaarstukken 2018

06 SPORT

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.06.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Voor vervroegde vervanging van infill en/of ondergrond van kunstgrasvelden, indien er een gewijzigd advies van RIVM komt, is er geen budget gereserveerd.

Ontwikkelingen worden gemonitord. Als het risico zich materialiseert (via VNG) inzetten op compensatie door Rijk en bezien of fasering van vervanging mogelijk is.

388

2

Kortere levensduur infra-onderdelen van buitensportcomplexen (bijv. verhoogde slijtage kunstgrasmat) als gevolg van intensiever gebruik en vandalisme door openstelling voor derden buiten de gebruiksuren. In de begroting is geen rekening gehouden met het eventueel eerder vervangen van de infra-onderdelen van de buitensportaccommodaties.

Sportverenigingen (buitensport) hebben via de subsidieregeling sport mogelijkheden om de accommodatie te beveiligen. Een spelregelbord (huishoudelijk reglement) kan worden opgesteld en zichtbaar gemaakt op het sportcomplex. SRO monitort staat van infraonderdelen en rapporteert aan gemeente.

144

3

Tegenvallende exploitatie Amerena ten opzichte van de goedgekeurde en gevalideerde exploitatiebegroting. Er is weinig ervaring met sportcomplexen met een omvang als de Amerena. Op basis van de bouwtekeningen zijn de kosten van de exploitatie van de Amerena geraamd en door een externe partij gevalideerd. In de praktijk zullen  mee- en tegenvallers in de exploitatie ontstaan.

Exploitatierisico’s zijn gedeeltelijk weggenomen d.m.v. contracten met (markt)partijen. Gemeente overlegt regelmatig met exploitant SRO en andere exploitanten (horecastichting) over de exploitatie. Indien nodig opnieuw laten  opstellen/actualiseren  van exploitatiebegrotingen en validatie hiervan. Monitoring en zo nodig en mogelijk bijsturing.

97