Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Analyse

Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

09 MOBILITEIT

8.090

-1.307

1 MOBILITEIT

8.090

233

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

0

-1.540

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

1 MOBILITEIT

01. De kapitaallasten zijn lager dan begroot, omdat de huidige investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten en VERDER nog passen binnen de beschikbaargestelde kredieten 2016 (als gevolg van vertraging in eerdere jaren). Kredieten 2017 en 2018 worden dus nog niet benut.

Maatregelen met betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid Leusderweg zijn niet uitgevoerd omdat er op dit moment én aankomende jaren veel werkzaamheden zijn gepland in het Leusderkwartier. Daarnaast saneert Stedin aankomende jaren het gasnet in het Leusderkwartier. Dit vraagt om een goede afstemming en fasering van alle werkzaamheden om het Leusderkwartier bereikbaar te houden voor auto, bus en fiets. Het juiste moment van uitvoering voor de Leusderweg moet nog worden bepaald.

Er is sprake van een lagere investering selectieve toegang (dit is financieel aangepast met ingang van begroting 2019 e.v.). Voor voortgang op de projecten VERDER zie tabellen.

Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage zijn de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager. Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

806

I

02. Op 29 september 2017 nam uw raad de motie 'Nachtnet ook in 2019 en 2020', 2017-149M aan. Voorgesteld wordt de uitgaven nachtnet voor 2018 (€ 45.000) te dekken uit de reserve Openbaar Vervoer. Hiervoor zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

-45

I

03. In 2018 zijn uitgaven gedaan van € 63.000 voor realisatie bushalte Emiclaer. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt deze onverwachte kosten te dekken uit de reserve Openbaar Vervoer. Hiervoor zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

-63

I

04. Het voordeel op het product parkeren heeft meerdere oorzaken, waaronder: kostenbesparende maatregelen, minder onderhoud en vandalisme met betrekking tot selectieve toegang; een verlaging servicecontract Coöperatie Parkeersevice, onderuitputting van het budget voor de exploitatie van de fietsenstallingen o.a. door de nog te realiseren fietsenstalling station Amersfoort.

450

I

05. Om op termijn aan onze financiële verplichting voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks € 600.000 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit OZB-verhoging (€ 300.000) en deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000). Deze laatste is in 2018 als stelpost opgenomen en wordt gecompenseerd door incidentele voordelen.

-300

I

06. De baten van het maaiveldparkeren zijn in 2018 € 195.000 hoger dan begroot. De positieve economische ontwikkelingen hebben daar een belangrijke invloed op.

195

I

07. De VOV is gestart in 2000. Voor de Amersfoortse projecten heeft de provincie Utrecht een eenmalige bijdrage gedaan en een garantstelling (nagenoeg volledig binnen). Bijna alle werken van de VOV zijn afgerond met uitzondering van de reconstructie van de Amersfoortsestraat, de parallelwegen van de Amersfoortsestraat en Nijkerkerstraat, en de aanplant van bomen langs diverse trajectonderdelen. Vanwege de samenhang met Knooppunt Hoevelaken, het Rijksdeel van de VOV, wordt de reconstructie van de Amersfoortsestraat integraal met Knooppunt Hoevelaken ontworpen en deels ook door RWS aangelegd.  Over het ontwerp is in grote lijnen een akkoord met RWS bereikt. Over de kostenverdeling moeten nog afspraken worden gemaakt. Medio 2019 wordt meer duidelijkheid hierover verwacht. Binnen de VOV is nog een budget van circa € 6.900.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 6.250.000 beschikbaar te houden voor genoemde werkzaamheden conform aangegane verplichtingen binnen de VOV (overhevelen naar Reserve Stedelijke Vernieuwing).

Voor een bedrag aan € 440.000 zijn al verplichtingen aangegaan. Het betreft aanplant bomen Hogeweg/ Amersfoortsestraat/ Nijkerkerstraat, bestemmingsplan Amersfoortsestraat 11 t/m15 en dekking project Nieuwe Poort. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2019.

De overige middelen van € 210.000 vallen vrij binnen het programma.

6.974

I

08. Bij de jaarrekening 2014 is voorgesteld een bedrag van € 2 mln vanuit de RSV te storten in de Reserve Knooppunt Hoevelaken, omdat voor projecten OV Vathorst een lagere bijdrage benodigd was vanwege o.a. provinciale subsidie. Inmiddels zijn alle projecten afgerond en is er nog sprake van een voordeel van € 224.000. Voorgesteld wordt, conform eerder besluit, dit voordelig saldo eveneens te doteren aan reserve Knooppunt Hoevelaken. Hiertoe zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

224

I

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

01. De huidige investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten en VERDER passen binnen de beschikbaar gestelde kredieten 2016 (als gevolg van vertraging in eerdere jaren). Kredieten 2017 en 2018 worden dus nog niet benut. Derhalve is een onttrekking uit de reserve VERDER voor het investeringskrediet 2018 niet nodig.

-1.500

I

02. De vrijval uit de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen voor dekking kapitaallasten Fietsplan 2017 heeft niet plaatsgevonden daar de kapitaallasten starten met ingang van 2019: als gevolg van vertraagde investering.

-40

I

Totaal 09 MOBILITEIT

8.046

-1.345