Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 09.05

Project

Westelijke ontsluiting

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

68.342

68.342

-

Realisatie

Lasten/ Baten

19.137

2.255

16.882

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting:

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Diepgang ontwerp mbt
fundering en uitvoeringswijze
onvoldoende

1. Conservatief ontwerp en kostenraming.
2. Aanvullend onderzoek uiterlijk voor
aanbestedingsdossier uitvoeren.
3. Aanvullend onderzoek door aannemer laten uitvoeren
na aanbesteding.

Nieuw

2. Niet of niet tijdig aan kunnen brengen van constructies in de ondergrond.

1. Gerichte analyse door geotechnisch specialist op omvang risico ter plaatse van de aan te brengen constructies in de grond.
2. Alternatieve uitvoeringsmethodieken beschouwen in ontwerp en beoordelen op ‘robuustheid’ op aantreffen onvoorziene objecten/harde (grind)lagen.
3. Uitvoeringsmethodieken contractueel voorschrijven of uitsluiten.
4. Extra TVP's reserveren om tegenvallers in het aanbrengen van constructies in de ondergrond op te vangen
5. Voorschrijven heiproef in contract (uit te voeren door ON).
6. Nader onderzoek nodig.

3. Tegenstanders grijpen alle
procedures aan wegens
weerstand tegen de bomenkap.

1. Duidelijk verwachtingen afstemmen met de betrokken
partijen over de te kappen bomen.
2. Zorgvuldig vergunningproces doorlopen.
3. Aannemer: goed plan, boete/compensatie, gunnen op kwaliteit, controle

Nieuw

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 09.06

Project

Fietsparkeren

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

12.398

12.398

0

Realisatie

Lasten/ Baten

2.254

1.810

444

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting:

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.

1. Landelijk heeft dit nog niet tot BTW terugbetalingen geleid. Dit wordt in de realisatieovereenkomst met ProRail / NS geregeld.

2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt is veranderd. Kortingen op aanneemsom is niet meer te verwachten. Ook splitsen van aanbesteding kelder en tunnel kan tot meerkosten leiden

2. Tijdens aanbestedingstraject monitoren en evt aanbesteden obv budgetplafond

3. Vormgeving tunnel ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden

3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget