Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.09.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Project Fietsparkeren Station Amersfoort
Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt is veranderd. Kortingen op aanneemsom zijn niet meer te verwachten. Ook splitsen van aanbesteding kelder en tunnel kan tot meerkosten leiden.

Tijdens aanbestedingstraject monitoren en eventueel aanbesteden op basis van budgetplafond.

601

2

Project Fietsparkeren Station Amersfoort
Vormgeving tunnel ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.

Bij vormgeving tunnel expliciet aandacht besteden aan de technische haalbaarheid en kosten.

298

3

Project Fietsparkeren Station Amersfoort
BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.

Tijdens aanbestedingstraject monitoren en evt aanbesteden obv budgetplafond.

154