Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Belangrijke gebeurtenissen

Wij vergroten het (brand)veiligheidsbewustzijn bij inwoners en bedrijven.
Het is belangrijk om inwoners van Amersfoort bewust te maken van (brand)risico’s en mensen handvatten te geven om risico’s zoveel mogelijk te beperken. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft daarom binnen het programma Stimulerende Preventie aan 26 groepen 4 van basisscholen voorlichting geven, om de nieuwe generatie al zo vroeg mogelijk bewust te maken van brandveiligheid. Er zijn 12 voorlichtingsbijeenkomsten op maat georganiseerd in bijvoorbeeld seniorencomplexen.  Ook heeft de VRU drie markten bezocht met haar brandveiligheids roadshow en heeft het personeel van acht zorginstellingen een training brandveiligheid en zorgcontinuïteit gekregen. Zowel de VRU als de gemeente delen regelmatig berichten over (brand)veiligheid via de website, nieuwsbrieven en (sociale) media.

Een vakbekwame brandweer- en crisisorganisatie.
Ook in 2018 hebben de VRU en de gemeente geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van regionale en lokale crisisfunctionarissen. Door regionale opleidingsprogramma’s, maar ook door zowel op beleids- als uitvoerend niveau onze lokale crisisorganisatie te oefenen. Op 11, 12 en 13 september vond de grote multidisciplinaire oefening ‘Alert’ plaats, waar de gemeente met diverse partners heeft geoefend in het bestrijden van de gevolgen van een terroristische aanslag.  

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
Met het bekend worden van de jaarcijfers van het vervoer van gevaarlijke stoffen over 2018 is geconstateerd dat er nog steeds teveel gevaarlijke stoffen over de routes Utrecht – Amersfoort en Amersfoort – Apeldoorn zijn vervoerd. Maar wel er is wel een afname in het aantal ten opzichte van 2016 en 2017.
Wat vervoerd mag worden is vastgelegd in de Wet Basisnet en bestaat uit zogenoemde risicoplafonds. Een risicoplafond is een optelsom van het aantal wagons maal de zwaarte van het risico. Drie treinen met zeer gevaarlijke stof tellen in het risicoplafond zwaarder, dan 10 treinen met minder gevaarlijke stoffen. In Amersfoort zijn er twee tracés waar de gastransporten overheen mogen gaan, Hilversum – Amersfoort - Zwolle en Amersfoort - Apeldoorn. Voor die beide stukken zijn aparte risicoplafonds vastgesteld.
Wij zijn over deze overschrijdingen blijvend in gesprek met de staatssecretaris van het ministerie van I&W en zijn,  samen met diverse gemeenten en provincies, in gesprek om te komen tot oplossingen.

Jaarwisseling
De jaarwisseling is, behoudens enkele incidenten, beheersbaar verlopen, mede door de goede samenwerking tussen politie, handhavers, beveiligers, buurtvaders en jongerenwerkers. Op diverse locaties in de stad zijn activiteiten georganiseerd, zoals een grootschalig voetbaltoernooi in Zielhorst en sportactiviteiten in Nieuwland, en een bescheiden vreugdevuur in Schuilenburg. Door betrokken buurtbewoners is er een feest voor de buurt in het Soesterkwartier georganiseerd, en een feestje voor jongeren bij een cafetaria in de Koppel. Deze wijkgerichte aanpak is succesvol en blijven wij voortzetten.