Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We hebben een actueel beeld van de risico's in Amersfoort en de regio.

Doorlopend

We geven prioriteit aan het voorkomen en beperken van risico's om op termijn minder in actie te hoeven komen.

Doorlopend

We vergroten het risicobewustzijn van inwoners, bedrijven en instellingen en zien de inwoner als medehulpverlener.

Doorlopend

We investeren in kennisuitwisseling en samenwerking met onze netwerkpartners.

Doorlopend

We zetten mensen en materieel zo efficiënt en effectief mogelijk in bij de bestrijding van rampen en ongevallen.

Doorlopend

We beperken de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk.

Doorlopend

We zien er op toe dat het grondroerend werken in gebied dat verdacht is op Niet Gesprongen Explosieven (NGE), volgens richtlijnen verloopt.

Doorlopend

Op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nu het toenemend aantal kwetsbare groepen waaronder (verminderd zelfredzame) ouderen die langer thuis blijven wonen, wordt ingespeeld.

Doorlopend

We streven ernaar het aantal binnenbranden ten opzichte van 2016 niet verder te laten stijgen.

Doorlopend