Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Indicatoren

Indicatoren

13.1.a

Formatie in fte

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

883

942

880

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het toegestane aantal werknemers uitgedrukt in fte (full time equivalent) op 31-12.

In het jaarverslag 2017 is gerapporteerd per 1 januari. Dus op 1-1-2017 was de formatie 870. Vanaf heden nemen we het realisatiecijfer op per 31-12.

13.1.b

Formatie in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5,6

6

5,7

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het toegestane aantal werknemers uitgedrukt in fte (full time equivalent). Het cijfer geldt per 31 december.
Het betreft een verplichte indicator vanuit de BBV.

13.1.c

Bezetting in fte

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

821

879

810

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het werkelijk aantal werknemers in fte, inclusief boventallige medewerkers per 31-12

13.1.d

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5,2

5,6

5,2

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het werkelijk aantal werknemers in fte, inclusief boventallige medewerkers op 31-12 per 1000 inwoners. De indicator is verplicht op grond van de BBV.

13.1.e

% stageplaatsen

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

11,1

11,1

9,2

9,9

10

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Percentage stageplaatsen ten opzichte van de bezetting.  Het aantal stageplaatsen was in 2018: 101                  

13.1.f

Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

425

494

531

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

13.1.g

Inhuur externen in kosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

113

120

96

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten.

13.1.h

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

29,9

28

21,3

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Deze indicator is verplicht op grond van de BBV.

13.1.i

Overhead in % van totale lasten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

7

7,3

8

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

13.1.j

Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

4,3

4,6

6,1

6,5

4

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het ziekteverzuim neemt sinds 2015 geleidelijk toe.

13.1.k

Werkdrukbeleving

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5,1

5,2

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het onderzoek is gebaseerd op een digitale vragenlijst over de beleving van werkdruk en is in 2018 gemeten onder 724 medewerkers.  Hoe lager de score hoe meer werkdruk men beleeft.
Ten opzichte van de eerste meting in 2012/2013 was de werkdruk significant toegenomen. De score was toen 5,5. Sinds 2016 is de werkdrukbeleving vrijwel gestabiliseerd.